Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die momenteel in uitvoering zijn en die gepland staan voor de komende jaren. Wilt u weten welke projecten er in uw gemeente zijn: bekijk deze projectenkaart(externe link). Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (Android(externe link) | iOS(externe link) )​​​​

 • Baggeren

  Ieder jaar baggeren we de sloten, kanalen en vijvers in ons gebied. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, wanneer we dat doen en waarom.

 • Beekdal Vledder Aa

  Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

 • Boerenveensche Plassen, Hoogeveen/Pesse

  Het watersysteem in het gebied rondom de Boerenveensche Plassen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

 • Buitenpolder achter Kuinre, gemeente Steenwijkerland

  We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte.

 • De Beek, IJsselmuiden

  We willen allemaal droge voeten, droge kelders en een goede wateraan- en afvoer voor optimaal watergebruik. Om dit in IJsselmuiden zo te houden, bundelen we onze krachten met de gemeente Kampen. Samen pakken we het watersysteem van De Beek én in het centrum van IJsselmuiden aan. Hiermee wordt eventuele wateroverlast bij hevige regenbuien tegengegaan.

 • Domeinweg, Hoogeveen

  Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

 • Duurzame slibinstallatie rioolwaterzuivering Echten

  Tijdens het zuiveren van rioolwater op de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan worden verwerkt om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te wekken voor eigen gebruik of om er mest voor de landbouw van te maken.

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

  Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

 • IJsselwerken (HWBP)

  De IJsseldijk Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. En bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer. De dijk bleek niet sterk genoeg meer voor de toekomst. Daarom gaan we ‘m versterken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Kanaal De Dedemsvaart, Hasselt/Nieuwleusen

  We maken plannen om kanaal De Dedemsvaart tussen Hasselt en Nieuwleusen opnieuw in te richten, zodat het weer voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

 • Koersdocument Vecht

  Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan samen aan de slag met het actualiseren van het koersdocument Vecht. Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken we samen met partners in het Vechtdal aan een halfnatuurlijke laaglandrivier.

 • Mastenbroek-IJssel (HWBP)

  De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. De dijk moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom gaat het waterschap het komende jaar onderzoek doen naar de dijk. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

 • Nieuwe Wetering, Laag Zuthem/Broekland/Elshof

  We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit doen we omdat de wetering moet voldoen aan Europese regels om de natuurwaarden te vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door onder andere het aanleggen van natuurlijke oevers en het vispasseerbaar maken van twee stuwen.

 • Oude Diep, Midden-Drenthe

  In de provincie Drenthe ligt de beek het Oude Diep. In het stroomgebied van deze beek liggen prachtige natuurgebieden. In het gebied worden werkzaamheden uitgevoerd die als doel hebben dat ook volgende generaties kunnen genieten van een gevarieerd landschap.

 • Overijssels kanaal, Deventer-Raalte

  We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

 • Polders Nijeveen - Kolderveen klaar voor de toekomst

  In het landbouwgebied Nijeveen Kolderveen, ten noorden van Meppel, is in 2022 hard gewerkt aan het verbeteren van de zogeheten waterhuishouding. Met de aanpak van het gebied hebben we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem gemaakt.

 • Projecten in kaart

  Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Ook bij u in de buurt. Deze pagina geeft een overzicht van projecten in uw gemeente. 

 • Renovatie van gemalen en stuwen

  Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 370 gemalen en 1.980 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

 • Ruiner Aa, Ruinen

  Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

 • Soestwetering en Breebroeksleiding, Lettele/Okkenbroek

  We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Na onze werkzaamheden voldoen de watergangen weer aan de landelijke en Europese eisen. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

 • Stadsdijken Zwolle (HWBP)

  De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. 
  Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Steenwetering, Hasselt

  We ontwikkelen, samen met de omgeving, plannen om de Steenwetering opnieuw in te richten. Dit doen we zodat het watersysteem daar beter geregeld is. We streven naar een duurzame inrichting voor de landbouw en natuur. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde.

 • Stenendijk, Hasselt (HWBP)

  De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Toekomstbestendig watersysteem rondom Steenwijk

  Het watersysteem in het gebied rondom Steenwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het daarom robuuster en klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

 • Veilige Vecht (HWBP)

  De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaan we de Vechtdijken versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
   

 • Waterschapszorg: Nieuwe indeling van sloten

  We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).