Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water voor ongeveer 621.800 mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden die op dit moment in uitvoering zijn. Wilt u weten welke projecten er in uw gemeente zijn: bekijk deze projectenkaart. Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (Android | iOS )​​​​

,
 • Brede Kijk op het Oude Diep Midden-Drenthe

  Het Oude Diep is een beek in Drenthe. Die begint in de velden boven Mantinge en Balinge. En stroomt helemaal tot aan Echten.
   
  Brede kijk op het Oude Diep
 • Buitenpolder achter Kuinre

  We onderzoeken of in het gebied Buitenpolder achter Kuinre problemen zijn met betrekking tot het watersysteem. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat.
 • Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst

  In het gebied Spoortippe en Punthorst (gemeente Staphorst) streven we naar een duurzaam watersysteem voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. In het gebied worden daarom verschillende watergangen aangepakt en een waterberging gerealiseerd.
  Herinrichting Spoortippe en Punthorst
 • Dwingelderveld Zuidwest-Drenthe

  Ons Nationaal Park Dwingelderveld droogde op. Inmiddels hebben we dat al grotendeels opgelost. Op deze pagina vertellen we wat we doen – en al hebben gedaan.
  Dwingelderveld stuw en waterberging
 • Herinrichtng Vledders en Leijerhooilanden IJhorst

  We gaan het gebied Vledders en Leijerhooilanden (gemeente Staphorst) samen met Landschap Overijssel natuurlijker maken, met oog voor de toekomst. We doen dit door een robuust en veilig watersysteem te creëren én door het gebied zodanig in te richten dat planten en dieren er optimaal kunnen floreren. We starten hier eind februari mee en verwachten eind 2021 klaar te zijn met de inrichting. Het resultaat zal een afwisselend gebied zijn waar we de klimaatopgave hebben gekoppeld aan natuurontwikkeling met oog voor de bewoners en belevers van het gebied.
  Vledders en Leijerhooilanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

  Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.
 • IJsselwerken (HWBP)

  De IJsseldijk Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. En bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer. De dijk bleek niet sterk genoeg meer voor de toekomst. Daarom gaan we ‘m versterken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
  IJsseldijk bij Wijhe
 • Marswetering Dalfsen

  De Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte. Na onze werkzaamheden voldoet de wetering weer aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 • Nieuwe Wetering Bovenloop Broekland/Elshof

  We moeten volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoen aan ecologische eisen. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vispasseerbaar maken van de twee stuwen in de Nieuwe Wetering.
  Nieuwe Wetering Bovenloop
 • Nijeveen Kolderveen klaar voor de toekomst

  We doen er alles aan om het water goed te beheren in ons gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar, en een zeker risico voor wateroverlast blijft. Het wordt warmer en natter in Nederland, én het regent vaker en harder. Kijk maar naar de wateroverlast van de laatste jaren. Om zoveel mogelijk wateroverlast in uw leefomgeving te voorkomen, gaan wij aan de slag met de polder Nijeveen-Kolderveen. Dat houdt in dat de hoofdwatergangen en peilen worden aanpast en dat er een nieuw gemaal gebouwd wordt.
  Nijeveen Kolderveen
 • Oude Willem, gemeente Westerveld

  Oude Willem is een landbouwgebied in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Dit gebied veroorzaakt verdroging in de aanliggende hoogveentjes, vennen en vochtige heideterreinen. Met dit project willen we dat herstellen. We streven naar de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere delen in de Oude Willem.
  Dit project is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).
   
  Oude Willem
 • Projecten in kaart

  Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water voor ongeveer 621.800 mensen in ons gebied. 
   
 • Robuust watersysteem bovenloop Ruiner Aa

  We onderzoeken of er in de bovenloop van de Ruiner Aa een knelpunt is wat betreft wateroverlast. Het watersysteem moet namelijk voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat of dat er plaatselijk beperkte drooglegging is.
 • Robuust watersysteem Brongebied Oude Diep Midden-Drenthe

  In het gebied Oude Diep Midden-Drenthe hebben we een krachtig watersysteem. Dat zorgt ervoor dat:
  Het buitenwater van hoge kwaliteit is;
  Meer water opgevangen kan worden als het vaak regent;
  Water vastgehouden kan worden bij droogte.
  Het systeem is aan vernieuwing toe. Zodat het ook aan de nieuwste regels voldoet. En we willen het beeksysteem in het Oude Diep herstellen.
   
  Oude Diep
 • Robuust watersysteem Lierder- en Molenbroekerpolder Wijhe

  We onderzoeken of er in het gebied Lierder- en Molenbroekerpolder een knelpunt is wat betreft wateroverlast. Het watersysteem in de polders moet namelijk voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat.
 • Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding Heeten/Okkenbroek

  We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.
  Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek
 • Stadsdijken Zwolle (HWBP)

  De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. 
  Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
 • Stenendijk Hasselt (HWBP)

  De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken.
  Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
 • Veilige Vecht (HWBP)

  De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaan we de Vechtdijken versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
   
 • Vernieuwen van 60 gemalen en stuwen

  Gemalen en stuwen houden het water in een gebied op peil: niet te veel, niet te weinig. Wij beheren 363 gemalen en 1.972 stuwen. 60 daarvan zijn nu aan onderhoud of vervanging toe.