Overijssels kanaal, Deventer-Raalte

We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Het Overijssels kanaal is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streven we hier naar een toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. 

Nieuws en nieuwsbrieven  Zienswijze indienen 

Waar?

Het Overijssels kanaal loopt van Deventer via Heeten naar Raalte. Het Overijssels Kanaal zelf ligt grotendeels (circa 12 kilometer) binnen gebieden waar landbouw plaatsvindt. De lengte van het kanaal in stedelijk gebied bedraagt ongeveer 4,5 kilometer. 

Wat doen we?

Op basis van gesprekken met de omgeving en andere belanghebbenden, en tijdens inloopbijeenkomsten, hebben we kansen en knelpunten opgehaald. Met onder andere deze informatie hebben we een voorlopig plan gemaakt om te komen tot een toekomstbestendig kanaal. Het plan bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.
  • Het uitbaggeren van het kanaal binnen het projectgebied (zie kaart). Zo verbeteren we de water aan- en afvoer en zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 
  • Ook gaan we voor het kanaal een passend onderhoudsplan maken.

Peilbuizen langs het kanaal

Om te monitoren hoe grondwaterpeilen reageren in de omgeving van het kanaal (voor, tijdens en na baggerwerkzaamheden) hebben we in 2022 op verschillende plekken peilbuizen geplaatst. Een peilbuis is een buis van een paar meter lang die we in de bodem plaatsen. Door een filter kan het grondwater in de buis lopen. Zo meten we de stand van het grondwater en krijgen we extra informatie. 

Aan dit project werken we samen met bewoners, belangengroepen en bedrijven in de omgeving, Sportvisserij Oost-Nederland, gemeenten Deventer en Raalte, Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

Geef uw reactie op het voorlopige plan

We vinden het belangrijk om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij het maken, realiseren en uitvoeren van plannen. Toch kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent en dit aan ons wilt laten weten. Dan heeft u het recht om daarover uw mening te geven. Dit kan door het indienen van een zienswijze. De ontwerp-vergunningen liggen daarom vanaf 15 juni 2024 tot en met 26 juli 2024 ter inzage en kunnen via onderstaande links worden ingezien (let op: de documenten die bij de desbetreffende ontwerp-vergunning horen staan aan de linkerkant).

Ook is er een papieren versie van het plan beschikbaar om in te zien op het kantoor van het waterschap (Dokter van Deenweg 186 in Zwolle), bij de gemeente Deventer (Grote Kerkhof 1 in Deventer) en bij de gemeente Raalte (Zwolsestraat 16 in Raalte). 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de ter inzage legging van de ontwerp-vergunning een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk, digitaal of mondeling. 

  • Schriftelijk indienen kan bij het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. 
  • Digitaal indienen kan via www.wdodelta.nl/zienswijze 
  • Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een (bel)afspraak maken vóór 18 juli via vergunningen@wdodelta.nl 

Planning van het project

Op dit moment maken we plannen, samen met inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden, om het kanaal toekomstbestendiger te maken. Na de zomer (2024) werken we het voorlopige plan verder uit naar een definitief plan. Zodra het definitieve plan bekend is nemen wij opnieuw contact op met de omgeving.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Paul Penning via 088 – 233 1200, of door te mailen naar paulpenning@wdodelta.nl. Wilt u de plannen die we hebben op kaart zien? De kaarten met daarop de plannen uitgewerkt kunt u per mail opvragen bij omgevingsmanager Paul Penning: paulpenning@wdodelta.nl. Of download de Waterwerkapp.