We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Het Overijssels kanaal is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streven we hier naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Dat doen we graag samen met u.

Waar?

Het Overijssels kanaal loopt van Deventer via Heeten naar Raalte. Het Overijssels Kanaal zelf ligt grotendeels (circa 12 kilometer) binnen gebieden waar landbouw plaatsvindt. De lengte van het kanaal in stedelijk gebied bedraagt ongeveer 4,5 kilometer. In het plangebied liggen natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland. Ook maakt het meest oostelijk deel van het plangebied deel uit van het Natura 2000-gebied Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug.

 

Wanneer?

Op dit moment start het project met een verkenningsfase. De komende tijd onderzoeken we samen met inwoners, grondeigenaren, medeoverheden en (belangen)organisaties naar de beste oplossing om het Overijssels kanaal toekomstbestendiger te maken. Aan het eind van de verkenningsfase leggen we een concept plan (het voorkeursalternatief) aan ons bestuur voor. Daarna werken we de plannen verder uit. 

 1. Momenteel bezig: Verkenning - voorjaar 2021

  Tijdens de verkenning ontwikkelen we alternatieven.

 2. Nog te doen: Planuitwerking - begin 2022

  Tijdens de planuitwerking stellen we het voorkeursalternatief vast, ligt het projectplan gedurende een periode ter inzage en stellen we het definitieve projectplan vast.

 3. Nog te doen: Realisatie - voorjaar 2023

  In de realisatiefase besteden we het project aan en gaan we aan de slag met de uitvoering.

 4. Nog te doen: Oplevering - voorjaar 2024

  In het voorjaar van 2024 wordt het project opgeleverd.

Wat doen we?

 • We onderzoeken welke plaatsen geschikt zijn voor het aanleggen van natuurlijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Een steile oever biedt amper leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.
 • We onderzoeken of het mogelijk is om gemaal Ankersmit en/of de Prins Bernhardsluis in Deventer vispasseerbaar te maken. Zo wordt het makkelijker voor de vissen om vanuit de IJssel naar het Overijssels kanaal te zwemmen en omgekeerd. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Een goede visstand hoort bij een gezond ecosysteem in en rond het water.
 • We onderzoeken op welke plekken we onderhoud moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een constructie die de waterkant beschermt (beschoeiingen) of nieuwe bootinlaatplaatsen. Ook ontwikkelen we een bijpassend onderhoudsplan.

Alvast een kijkje nemen? Dat kan! In deze video vertelt Sander Steenblik (uw omgevingsmanager) over wat we precies willen doen.

Volgen van het project

U kunt dit project volgen via een gratis app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Ook worden belangrijke werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de Waterwerk app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op 'Waterwerk' en start de download.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

 • Bewoners en omgeving
 • Belangengroepen en bedrijven in de omgeving
 • Recreatieve organisaties
 • Sportvisserij Oost-Nederland
 • Gemeente Deventer en Raalte
 • Provincie Overijssel
 • Rijkswaterstaat

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Paul Penning (omgevingsmanager).

Heeft u gevonden wat u zocht?