We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Het Overijssels kanaal is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streven we hier naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Dat doen we graag samen met u.

Waar?

Het Overijssels kanaal loopt van Deventer via Heeten naar Raalte. Het Overijssels Kanaal zelf ligt grotendeels (circa 12 kilometer) binnen gebieden waar landbouw plaatsvindt. De lengte van het kanaal in stedelijk gebied bedraagt ongeveer 4,5 kilometer. 

Wat doen we?

We onderzoeken welke plaatsen geschikt zijn voor het aanleggen van natuurlijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Een steile oever biedt amper leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.

Ook onderzoeken we of het mogelijk is om gemaal Ankersmit en/of de Prins Bernhardsluis in Deventer vispasseerbaar te maken. Zo wordt het makkelijker voor de vissen om vanuit de IJssel naar het Overijssels kanaal te zwemmen en omgekeerd. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Een goede visstand hoort bij een gezond ecosysteem in en rond het water.

Verder bekijken we op welke plekken we onderhoud moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een constructie die de waterkant beschermt (beschoeiingen) of nieuwe bootinlaatplaatsen. We ontwikkelen dan een bijpassend onderhoudsplan.

Voorbereidende onderzoeken; peilbuizen langs het kanaal

Om te monitoren hoe grondwaterpeilen reageren in de omgeving van het kanaal (bijvoorbeeld voor, tijdens en na baggerwerkzaamheden) plaatsen we in 2022 op verschillende plekken peilbuizen. Een peilbuis is een buis van een paar meter lang die we in de bodem plaatsen. Door een filter kan het grondwater in de buis lopen. Zo meten we de stand van het grondwater en krijgen we extra informatie. 

Wanneer

De komende tijd maken we samen met omwonenden en andere bedrijven plannen om het kanaal toekomstbestendiger te maken. In het eerste kwartaal van 2023 leggen we een concept plan (het voorkeursalternatief) voor aan ons bestuur. Daarna werken we de plannen, samen met de omgeving, verder uit. In 2024 willen we het plan definitief vaststellen, zodat we aansluitend kunnen beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

    Volgen van het project?

    U kunt dit project volgen via een gratis app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang, nieuwsbrieven, inloopbijeenkomsten, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Ook worden belangrijke werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

    Meer weten?

    Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Paul Penning.