We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Het Overijssels kanaal is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streven we hier naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Dat doen we graag samen met u.

Waar?

Het Overijssels kanaal loopt van Deventer via Heeten naar Raalte. Het Overijssels Kanaal zelf ligt grotendeels (circa 12 kilometer) binnen gebieden waar landbouw plaatsvindt. De lengte van het kanaal in stedelijk gebied bedraagt ongeveer 4,5 kilometer. 

Wat doen we?

We onderzoeken welke plaatsen geschikt zijn voor het aanleggen van natuurlijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Een steile oever biedt amper leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.

Ook onderzoeken we of het mogelijk is om gemaal Ankersmit en/of de Prins Bernhardsluis in Deventer vispasseerbaar te maken. Zo wordt het makkelijker voor de vissen om vanuit de IJssel naar het Overijssels kanaal te zwemmen en omgekeerd. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Een goede visstand hoort bij een gezond ecosysteem in en rond het water.

Verder bekijken we op welke plekken we onderhoud moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een constructie die de waterkant beschermt (beschoeiingen) of nieuwe bootinlaatplaatsen. We ontwikkelen dan een bijpassend onderhoudsplan.

Voorbereidende onderzoeken; peilbuizen langs het kanaal

Om te monitoren hoe de grondwaterpeilen reageren in de omgeving van het kanaal, voor, tijdens en na baggerwerkzaamheden, plaatsen we op verschillende plekken peilbuizen. Een peilbuis is een buis van een paar meter lang. Die plaatsen we in de bodem. Door een filter kan het grondwater in de buis lopen. Zo meten we de stand van het grondwater en krijgen we extra informatie. We baggeren het Overijssels kanaal om te zorgen dat het water diep genoeg blijft, en voor een goede aan- en afvoer van het water.

Wanneer

De komende tijd maken we plannen, samen met inwoners, grondeigenaren en andere bedrijven, om het kanaal toekomstbestendiger te maken. Aan het eind van deze zogeheten verkenningsfase (medio 2022) leggen we een concept plan voor aan ons bestuur. Daarna werken we de plannen, samen met de omgeving, verder uit. In 2023 willen we het plan definitief vaststellen. We proberen dan aansluitend te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden zodat alles in 2024 is afgerond. 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

  • Bewoners, belangengroepen en bedrijven in de omgeving
  • Recreatieve organisaties
  • Sportvisserij Oost-Nederland
  • Gemeente Deventer en Raalte
  • Provincie Overijssel
  • Rijkswaterstaat

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Paul Penning.