Op deze pagina vind u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Eerste resultaten onderwaterdrainage veenweide Overijssel

  Samen met agrariërs werken we samen aan een duurzame oplossing in veenweidegebied. Bij 11 agrarische bedrijven startte in 2018 in het veengebied Kostverloren- en Kloosterzijl ten westen van Rouveen en Staphorst een experiment met onderwaterdrainage.

 • Praktijkproef met akkerranden

  Tegenover het gemeentehuis in Diever en aan de rand van het dorp Dwingeloo groeiden randen met maïs, vezelhennep en bloemenmengsels rond een lelieveld. De randen zijn onderdeel van een praktijkproef in opdracht van de gemeente Westerveld en in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

  Groen akkergewas in Westerhuizingerveld
 • 5 vragen aan Waterbaas Ton Backers

  Helpende handen bij hoogwater. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade. Ton Backers is geboren en getogen in Kampen en opgegroeid achter de IJsselkade. Als vrijwilliger bij de Hoogwaterbrigade is hij een echte Waterbaas!

 • Eerste stap gezet in plannen Nieuwe Wetering Bovenloop

  We hebben het afgelopen jaar, samen met de omgeving van Elshof en Broekland (gemeente Raalte), verschillende mogelijkheden onderzocht om watergang Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten.

 • Wereld Toilet Dag: wat jij kan doen voor schoon water

  Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland.

 • Aan de slag met het sterker maken van de dijken

  De dijken in ons werkgebied zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 169 van de 228 kilometer grote dijken langs met name de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water nog niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden sinds 1 januari 2017.

 • Stenendijk Hasselt beperkt bereikbaar door onderzoeken voor dijkversterking

  Vanaf maandag 7 december worden er voor de dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Daarom is deze monumentale dijk tot uiterlijk donderdag 24 december gesloten voor doorgaand verkeer.

 • 5 vragen aan Waterbazen de Trashhunters

  Trash hunters Zwolle heeft als missie om samen met vrijwilligers een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving. Want wonen en leven in een schone stad is gewoon prettig zo zegt Mark Muller, oprichter van de Trashhunters.

 • Boetelerveld: uniek stukje Salland

  Het Boetelerveld tussen Raalte, Mariënheem, Haarle en Heeten is het laatste overgebleven stukje van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Dat het nog bestaat, is toeval.

 • 5 vragen aan Waterbaas Hanna Jurjens

  Hanna Jurjens is dagelijks bezig met schoon water: “Ik verzamel gegevens van planten, kleine waterbeesten en vissen in de wateren in ons gebied.” Een echte Waterbaas! We stellen haar 5 vragen.

 • Waterschapsbestuur bespreekt begroting en belastingtarieven

  De begroting 2021-2024 staat dinsdag 17 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur. Voor de belastingbetaler betekent dit dat op basis van deze begroting de tarieven voor de waterschapsbelasting voor volgend jaar worden vastgesteld.

 • Aannemer dijkversterking Stenendijk Hasselt gecontracteerd

  Wij hebben het project dijkversterking Stenendijk Hasselt definitief gegund aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en Tauw.

 • Drie sluizen rondom Zwolle trekken winterjas aan

  Op donderdag 29 oktober plaatsen wij schotbalken in drie sluizen rondom Zwolle. Dit gebeurt ieder jaar om deze sluizen voor de komende winterperiode extra bescherming te geven.

 • Vis kan na 36 jaar polder weer in

  Dankzij de renovatie van het gemaal aan de Kanaaldijk in Giethoorn kunnen vissen die via het gemaal de Gieterse polder uitzwommen eind dit jaar ook de polder weer in door hetzelfde gemaal. Ze hebben er wel 36 jaar lang op moeten wachten, omdat een retourtje polder via het oude gemaal niet mogelijk was; ze konden er wel uit maar niet weer in.

 • Rijkssubsidie voor duurzame verwarming huizen Zandweerd

  Deventer krijgt een rijkssubsidie van bijna € 4,9 miljoen voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Eerder besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel tot een financiële bijdrage. De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten. In de toekomst kunnen ruim 2.000 woningen met het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.

 • Nederlanders moeten bijdragen aan waterbeheer

  Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.

 • Waterschap aan de slag met stuwen en dammen voor betere waterpeilen polders boven Kampen

  Ons algemeen bestuur heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld.

 • Rijkswaterstaat en de waterschappen brengen vistrektocht in beeld

  De zalm, de zeeforel en de rivierprik: jaarlijks leggen deze en andere vissen honderden kilometers af om een geschikte plek te vinden om hun eitjes te leggen. Rijkswaterstaat heeft deze vistrektocht in beeld gebracht met een routekaart langs verschillende ‘vispassages’.

 • Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

  Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in ons gebied is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

 • Stuw Oldenhave haalt energie uit water

  Het klinkt als een stoomtrein, maar bij stuw Oldenhave (gemeente De Wolden) wordt energie uit waterkracht gehaald!

 • GGD IJsselland opent testlocatie COVID-19 in IJsselmuiden

  GGD IJsselland opent eind oktober een nieuwe testlocatie voor COVID-19, namelijk in IJsselmuiden, gemeente Kampen. Het adres is Tasveld 17, in een pand van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit gebouw is normaal gesproken in gebruik als verzamellocatie voor de vrijwillige Hoogwaterbrigade Kampen. Het Waterschap stelt het gebouw ter beschikking aan GGD IJsselland voor een coronatestlocatie.

 • Controle op schoonmaak van sloten van start

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Sinds vorig jaar controleren we hierop met satellietbeelden.

 • Vijftien miljoen voor droge voeten in polders rond Scheerwolde; einde renovatie vier historische gemalen in zicht

  Voor het eerst in bijna honderd jaar onthult het monumentale gemaal Halfweg nabij Giethoorn uit 1937 haar interne geheim. Halfweg krijgt net als drie andere gemalen in de polders rond Scheerwolde een renovatie. De historische pompen zijn er inmiddels uitgesloopt en worden binnenkort vervangen door nieuwe zodat het gemaal straks klaar is voor de toekomst.

 • Grondeigenaren vestigen aandacht op niet betreden Maatgraven, Berkumer kolk en naastliggende dijk

  Maatgraven, Berkumer kolk en de naastliggende dijk zijn sluipenderwijs steeds meer uitloopgebied voor recreanten geworden. Dit komt niet overeen met de verplichting die de eigenaren van de gronden hebben om natuur te beschermen en te ontwikkelen. De gebieden zijn nooit officieel toegankelijk geweest voor recreatie, maar het werd gedoogd. Hier komt verandering in.

 • Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken

  Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, starten we 1 oktober met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In ons werkgebied ligt in totaal meer dan 1000 kilometer dijken en kades.

 • Bijeenkomsten, evenementen en gastlessen geannuleerd

  In verband met de uitbraak van Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat wij de komende drie weken genoodzaakt zijn bijeenkomsten, evenementen en gastlessen die plaatsvinden in deze periode, af te lassen.

 • Waterschap graaft bevergangen op bij Deventer en Diepenveen

  In de buurt van de IJsseldijk in Deventer en Diepenveen hebben we bevergangen opgegraven. Omdat er geen acuut waterveiligheidsprobleem was, hebben we besloten om de bevergangen open te graven na het broedseizoen. De gangen bevonden zich op veilige afstand van de dijk.

 • Rode Kruis gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta helpen bij hoog buitenwater en watertekort

  Bij dreigende of daadwerkelijke noodsituaties kan voortaan het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis, Ready2Help, worden ingezet door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). WDODelta is hiermee het eerste waterschap van Nederland dat een structurele samenwerking aangaat met het Rode Kruis.

 • Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

  We hebben het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel definitief vastgesteld. Met de aanpassing willen we van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

 • WDODelta richt kompas voor water op 2030

  We hebben besloten hoe we de komende jaren water in goede banen willen leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. Met deze watervisie tot 2030 maken we keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.

 • Nieuwe verordening kostentoedeling Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Hoe een waterschap zijn kosten verdeelt, wordt iedere 5 jaar bepaald. In de verordening wordt de verdeling van de lasten vastgesteld tussen de verschillende groepen belastingbetalers. Het gaat hier om de watersysteemheffing en niet de zuiveringslasten.

 • WDODelta gaat door met nieuwe indeling van watergangen

  Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de nieuwe indeling van watergangen volgens plan verloopt. Ons Algemeen bestuur heeft besloten het programma ‘Waterschapszorg’ ongewijzigd voort te zetten. Met dit programma treffen we maatregelen om gevolgen van droogte en veel neerslag te beperken. Aan- en afvoer van water is slechts mogelijk door een goede indeling van watergangen en het juiste beheer en onderhoud.

 • Update droogte: grondwaterstanden herstellen verder dankzij buien

  De buien van de afgelopen periode geven verdere verlichting voor de droogte in ons werkgebied. Binnen dit gebied viel in augustus meer dan het langjarig maandgemiddelde aan neerslag. Hoewel er regionale verschillen zijn, is dit goed terug te zien in de grondwaterstanden.

 • Oproep: Jouw ideeën voor het eerste hybride kennisfestival voor waterbeheerders

  Op 5 november organiseren we samen met STOWA een speciaal online en offline kennisfestival om kennis en inzichten op een andere manier onder de aandacht te brengen. De titel: Do facts matter? Van onderbuik naar onderbouwd. Online lezingen, webinars en debatten wisselen elkaar af met kleinere inhoudelijke sessies op diverse locaties.

 • Blue deal webinar: “Combating the water hyacinth”

  Hoe kunnen we de groei van exotische waterplanten effectief tackelen? Die vraag staat centraal in deze eerste webinar van een serie voor de Blue Deal Zuid Afrika Webinars. Meld je aan!

 • Enquête ‘Leren van corona’; waterschappers omarmen thuiswerken

  Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben er behoefte aan om elkaar weer te ontmoeten, willen in de toekomst vaker blijven thuiswerken en ervaren online vergaderen als effectief.

 • Raamovereenkomst Zonnegilde B.V. en WDODelta ondertekend

  Marion Wichard, bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta en Gerard de Ruiter, directeur Zonnegilde B.V. ondertekenden vandaag de raamovereenkomst voor het plaatsen van zonnepanelen op maximaal 16 rioolwaterzuiveringen. De eerste opdracht betreft het realiseren van zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Vollenhove, Smilde en Beilen. “Een hele mooie klus voor Zonnegilde uit Kampen,” zegt bestuurslid Marion Wichard.

 • Samen op zoek naar oplossingen voor een klimaatbestendig Vechtdal

  30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen voor aan de lat staan. De komende drie jaar onderzoeken zij samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal.

 • Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als dijkgraaf van WDODelta

  Vandaag, dinsdag 25 augustus, is Dirk-Siert Schoonman (52) geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) door de Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma.

 • Extra groene daken in Zwolle en Deventer

  Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt sinds enkele jaren klimaatsubsidie aan inwoners die maatregelen willen treffen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te bieden. Door de enorme hoeveelheid aanvragen werd in mei duidelijk dat het budget voor 2020 op was. De provincie Overijssel heeft daarop besloten om bij te springen: de aanvragen voor 200 huishoudens die op de wachtlijst stonden, kunnen nu toch gerealiseerd worden.

 • Peilbeheer Drentsche Hoofdvaart en Meppelerdiep van provincie naar waterschap

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Drentse deel van het Meppelerdiep overgenomen van de provincie Drenthe. Dit betekent dat het waterschap zes gemalen en zogeheten aflaatwerken overneemt en nu naast de waterkwaliteit ook verantwoordelijk is voor de waterpeilen op de kanalen tussen Meppel en Assen.

 • Update droogte: buien geven verlichting, maar nog steeds droog

  De buien van de afgelopen dagen hebben ‘wat lucht’ gegeven in de droogtesituatie binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Plaatselijk staan sommige sloten nog onder druk, omdat de hoeveelheden neerslag sterk wisselden.

 • Vermoeden van botulisme in water stadspark Kampen

  Sinds een aantal dagen worden er dode watervogels aangetroffen in het water in het stadspark in Kampen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vermoedt dat het om botulisme gaat. Het waterschap verzoekt mensen om contact met het water te vermijden, er niet in te vissen en er ook geen honden in te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Dode dieren in het water kunnen worden gemeld bij het waterschap.

 • Beperkt schutten op de Vecht opgeheven

  Vanaf dinsdag 18 augustus gelden weer de normale bedieningstijden voor schutsluis Vechterweerd in de Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heft het beperkt schutten op. Door de neerslag van afgelopen weekend is de waterafvoer van de Vecht weer voldoende. De weersverwachting laat ook de komende periode neerslag zien in het stroomgebied van de rivier.

 • Eendenkroos in Beilervaart

  Over een lengte van zeker 2.500 meter vormt eendenkroos een tapijt in de Beilervaart in Beilen. Onder de laag eendenkroos is het zuurstofgehalte laag, dit is niet goed voor de vissen en alle andere waterdieren. Daarom onderneemt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) actie.

 • Update droogte: waterschap zet zeilen bij en is alert

  Door de extreem warme temperaturen en weinig tot geen neerslag in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is de droogte en daarmee de vraag naar water enorm toegenomen.

 • Vers water voor vissen in Dobbe-vijver

  Om vissterfte in de Dobbe-vijver in woonwijk de Aa-landen in Zwolle te voorkomen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een pomp geplaatst om de vijver te voorzien van vers water.

 • Gebruik van slootwater niet overal meer mogelijk

  Door de sterk toegenomen watervraag zit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op diverse locaties tegen de maximale aanvoercapaciteit aan. Dit kan reden zijn dat agrariërs die een verzoek doen voor het onttrekken van water uit een sloot voor beregening van hun gewassen een afwijzing ontvangen of worden gevraagd dit tijdelijk niet te doen (de zogeheten ‘onttrekkingsstop’).

 • Blauwalg in ‘Wavin-vijver’ en Wijde Aa in Zwolle

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) adviseert om contact met het water te vermijden en er niet te vissen, eenden te voeren of honden te laten zwemmen.

 • Minder vaak schutten op de Vecht om water te sparen

  Door de aanhoudende droogte, het warme weer en een beperkte wateraanvoer van de Overijsselse Vecht gaat Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) vanaf zaterdag 8 augustus pleziervaart in de schutsluis Vechterweerd (tussen Dalfsen en Zwolle) minder vaak schutten.

 • Update droogte: Situatie stabiliseert

  De neerslag van de afgelopen periode in combinatie met het bewolkte weer heeft ervoor gezorgd dat de situatie in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verder is gestabiliseerd. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft. 

 • Zonnepanelen rioolwaterzuiveringsinstallaties gegund aan Zonnegilde B.V.

  Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft voor het opwekken van zonne-energie op maximaal 16 rioolwaterzuiveringen een raamovereenkomst gesloten met Zonnegilde B.V. uit Kampen. Zij hebben hiermee de openbare Europese aanbesteding gewonnen.

 • Enkele aanpassingen nodig voor nieuw peilbesluit polders boven Kampen

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder in ontwerp vastgesteld. Dit zogeheten ontwerppeilbesluit ligt vanaf maandag 20 juli zes weken ter inzage, zowel digitaal als schriftelijk. Binnen deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen.

  Doel is beperken van verdroging van de natuur
 • ‘Hoog’ bezoek bij gemaal Streukelerzijl en de Stenendijk bij Hasselt

  Woensdagmiddag 15 juli brachten drie Amsterdamse studenten van de Rietveldacademie een bezoek aan Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op twee locaties in Hasselt. De vrije kunstenaars fietsen op hun ‘hoogwaterfietsen’ in twee weken van Zeeland naar Groningen over de NAP-lijn. 

 • Eerste speurtocht langs de Stadsdijken Zwolle groot succes

  Dinsdagochtend 14 juli deden ruim 20 kinderen mee aan de activiteit ‘Speuren langs de Stadsdijken’. Zij hadden de primeur om deze speurtocht te doen langs de dijk in de wijk Holtenbroek in Zwolle. 

 • Aannemer dijkversterking Stenendijk Hasselt in zicht

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project  dijkversterking Stenendijk Hasselt te gunnen aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, in samenwerking met de Gebroeders De Koning en Giken Europe. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en Tauw.

 • Update droogte: Neerslag geeft verdere verlichting

  In de afgelopen weken heeft de neerslag in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verdere verlichting gegeven. De verlichting is echter verspreid. In het oosten van het gebied is er meer neerslag gevallen ten opzichte van het westen van het gebied.

  Foto - Natuur bij inlaat Lokbrug
 • Beweidingsverbod voor dijken ingetrokken

  Het door het Waterschap Drents Overijsselse Delta per 15 juni ingestelde beweidingsverbod voor de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen is vanaf woensdag 8 juli ingetrokken. 

 • Samenwerking dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst van start

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft project dijkversterking Zwolle-Olst definitief gegund aan Boskalis Nederland. Dagelijks Bestuurslid Breun Breunissen en directeur Maar van Oord van Boskalis Nederland waren namens de betrokken partijen op de dijk aanwezig om de voorgenomen samenwerking te bekrachtigen.

 • Voorbereidende werkzaamheden gemaal Giethoorn van start

  De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het gemaal Giethoorn zijn begonnen. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet.

 • Telefonisch spreekuur voor inwoners Nijeveen en omgeving over nieuwe indeling watergangen en onderhoud

  Het telefonisch spreekuur wordt gehouden op woensdag 15 juli van 19.00 tot 21.00 uur. Inwoners die vragen hebben of willen reageren, kunnen bellen met 088 233 1200. Wil men videobellen, dan kan men zich aanmelden via het e-mailadres waterschapszorg@wdodelta.nl.
   

  Stockfoto watergang1
 • Officiële opening Klimaat actief speelplein in Genemuiden

  Afgelopen woensdag is het speelplein aan de Trompstraat in Genemuiden opnieuw officieel geopend. Het plein is op initiatief van bewoners uit de directe omgeving toekomstbestendiger gemaakt. Waar voorheen last was van hittestress en wateroverlast is nu ruimte gemaakt voor vergroening en een waterberging. 

 • Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij opengesteld

  Waterschappen werken al jaren met elkaar samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Om deze samenwerking nog verder invulling te geven hebben de waterschappen een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld.

  koeien
 • Geen training, maar online quiz voor 800 vrijwillige dijkwachters

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) traint zo’n 800 vrijwillige dijkwachters met een online quiz over dijkbewaking. Normaal gesproken gebeurt dit via bijeenkomsten en oefeningen in de praktijk. Door de coronacrisis en de maatregelen van het RIVM om besmetting te voorkomen, is dat momenteel niet mogelijk. Met de ‘Dijkwacht-quiz’ speelt het waterschap hierop in.

 • Verkenning naar windturbines industrieterrein Kampen van start

  Windkr-acht BV en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verkennen samen de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in het Zuiderzeehavengebied in Kampen.

 • Campagne loodvrij vissen van start

  Sportvisserij Oost-Nederland start op woensdag 1 juli haar campagne om het loodvrij vissen te stimuleren. Vanuit het thema waterkwaliteit werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hierin nauw samen.

 • Voorbereidende onderzoeken Vechtdijken van start

  Van juli t/m oktober voert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoeken uit tussen Vechterweerd en de monding van de Vecht bij Zwolle.

 • Telefonisch spreekuur voor inwoners De Wieden en omgeving over nieuwe indeling watergangen en onderhoud

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Wieden een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen?

  Stockfoto watergang1
 • Bestrijden bruine ratten geen taak van waterschap

  De Muskusrattenbestrijding van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) roept inwoners op bij het melden van een geziene rat goed te controleren om wat voor soort rat het gaat. 

 • Lagere uitgaven waterschap in 2019

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar zeven miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2019 zien. 

 • Update droogte: Neerslag geeft tijdelijke verlichting, droogte houdt aan

  In de eerste drie weken van juni viel er behoorlijk wat neerslag in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Wel was de spreiding hiervan groot. De regen geeft tijdelijke verlichting en aanvulling op de grondwaterstanden, maar ook niet meer dan dat. De droogte houdt voorlopig aan, zo is de verwachting. Het waterschap kan momenteel nog voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. 

  oever
 • Eerste Mobiele Climate escaperoom onthuld

  Op dinsdag 23 juni is de Climate escaperoom onthuld in Zwolle door waterschapsbestuurder Hans Wijnen en Ed Anker, wethouder van de gemeente Zwolle. De escaperoom, ‘Adapt or BTrapped’ draait om klimaatverandering en hoe de spelers zich daar zo goed mogelijk op kunnen aanpassen. Het spel kan worden gespeeld door inwoners van de Zwolse wijken Stadshagen en Wipstrik.

 • Intentie tot samenwerking tussen Zwarte Water Ontwikkelcombinatie en dijkversterking Stadsdijken Zwolle

  Onlangs ondertekende de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, bestaande uit de projectontwikkelaars Bemog en BPD, een intentieverklaring met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), waarin de partijen uitspreken met elkaar te willen samenwerken.

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta past de kostentoedeling aan

  Tenminste één keer in de vijf jaar wordt vastgesteld hoe het waterschap haar kosten verdeelt over de verschillende groepen belanghebbenden. Deze kostentoedeling is een beleid waarin staat hoeveel procent bijvoorbeeld bewoners moeten bijdragen aan de inkomsten van het waterschap.

 • Gezamenlijke aanpak overlast waterplanten in Weerribben-Wieden

  Overlast van waterplanten in de Oostelijke Belterwijde, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, wordt voortaan effectiever aangepakt. Onder regie van de provincie Overijssel hebben overheid, recreatiebedrijven en natuurbeschermers de handen ineen geslagen. Vanuit het thema waterkwaliteit is Waterschap Drents Overijsselse Delta hier ook nauw bij betrokken.

 • Dode vissen door piekbui in Hoogeveen

  Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben uit het water bij de Helios flats in Hoogeveen ongeveer 500 dode vissen verwijderd (zo’n 35 kilo). Reden hiervan is de lokale piekbui van afgelopen zondag. Hierdoor stortte het riool over en stroomde  ongezuiverd rioolwater in de watergang. Dit onttrekt veel zuurstof aan het water en werd de vissen helaas fataal. De dode vis is verzameld in containers en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Het waterschap is bezig het water te verversen.

 • Voorbereidende werkzaamheden monumentaal gemaal Halfweg van start

  De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het monumentale gemaal Halfweg in Giethoorn zijn begonnen. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet. Het gemaal Halfweg is gelegen aan de Oeverweg 1a in Giethoorn.

 • Voorlopige gunning dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project dijkversterking Zwolle-Olst te gunnen aan Boskalis Nederland BV. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens uit gaat voeren. 

 • Tijdelijk geen schapen op droge dijken

  Om verdere schade aan droge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een zogeheten beweidingsverbod in vanaf maandag 15 juni 12.00 uur. Het verbod is van toepassing op delen van dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Dit betekent dat veehouders hun schapen tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte heeft de grasbekleding het moeilijk, zeker op de zanddijken. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijken tijdens hoogwater. 

  Schaap op dijk
 • Blauwalg in Hulsterplas Nieuwleusen

  In de Hulsterplas tussen de H.J. Eshuisweg, Zandspeur, Hulsterpad en de Parklaan in Nieuwleusen is blauwalg geconstateerd. Dit is uit onderzoek van een watermonster door het Zwolse waterlaboratorium Aqualysis gebleken. Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Dalfsen raden aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn. De gemeente Dalfsen plaatst waarschuwingsborden bij de plas.

 • Update droogte: door neerslag even druk van de ketel, droogte houdt aan

  De regen van de afgelopen week in het werkgebied van Waterschap Delta Overijsselse Delta (WDODelta) geeft een tijdelijke verlichting in de droogtesituatie. Het neerslagtekort blijft desalniettemin erg hoog voor de tijd van het jaar. Dit is terug te zien in de grondwaterstanden in de hogere delen van het gebied, zoals de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte. Die zijn erg laag voor de tijd van het jaar. De aanvoer vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is nog steeds voldoende. 
   

  oever
 • Telefoonstoring - we zijn weer bereikbaar

  Er was een storing in het telefoonverkeer: (rechtstreekse 088-) telefoonnummers van ons waterschap waren enige tijd niet bereikbaar. 

 • Druk op dijken door recreatie

  Recreanten, zoals wandelaars en fietsers, zoeken steeds meer hun ontspanning op de dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Vooral bij mooi weer en door het zoeken naar ruimte om zich te houden aan de maatregelen van het RIVM neemt het aantal recreanten toe. Niet iedereen blijft hierbij op de gebaande paden, Samen met andere eigenaren en pachters van dijken roept het waterschap op om op de daarvoor bestemde routes te blijven.

 • ‘Klimaatsubsidie’ waterschap door vele aanvragen voor dit jaar op

  Het stimuleren van acties om eigen straat en leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten, loopt als een trein bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het beschikbare budget van 100.000 euro voor 2020 is op. “De pot is leeg”, vertelt Hans Wijnen, bestuurslid van het waterschap. “Voor het eerst sinds de start van onze de stimuleringsregeling in 2017 moeten we constateren dat de jaarlijkse subsidiegelden op zijn. En we zijn nog niet eens halverwege het jaar. Fantastisch nieuws, maar het betekent ook dat we nieuwe initiatieven helaas niet meer kunnen steunen dit jaar.”

  Groene tuin met water
 • “Waterpeilen boven maximum om kostbaar water niet te verliezen”

  Als extra maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden en bouwt het waterschap een buffer op om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. Het hoger opzetten van de waterpeilen geldt op dit moment alleen voor landelijk gebied en voor die regio’s waar de droogte merkbaar wordt. 

  Doel is beperken van verdroging van de natuur
 • WDODelta stelt watervisie vast voor de komende jaren

  Het Algemeen bestuur heeft op 26 mei 2020 de Ontwerp Watervisie “Meer dan water” unaniem vastgesteld. De Ontwerp Watervisie is grotendeels voor de corona-crisis tot stand gekomen. Ondanks de onzekerheden van deze tijd heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Ontwerp Watervisie vast te stellen. Dit in de overtuiging dat het, ook juist nu in crisistijd, relevant is om te laten zien waar het waterschap voor staat en om een koers uit te stippelen met de horizon op 2030.

 • Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

  Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, start Waterschap Drents Overijsselse Delta vanaf 1 juni weer met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. In totaal heeft het waterschap de verantwoordelijkheid over 7.500 kilometer watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De overige 3.000 kilometer is in onderhoud bij de aanliggende eigenaren.  

  Foto - Maaien met maaiboot
 • Keuze slibbehandeling Echten valt onder voorwaarden op variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’

  De herbouw van de installatie voor slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt onder voorwaarden uitgevoerd volgens de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’. In deze variant wordt groengas geproduceerd, we vangen CO2 af dat bij de productie van dit groene gas vrijkomt en we hergebruiken de warmte van het gezuiverde afvalwater. Dit besluit nam het waterschapsbestuur in zijn vergadering op 26 mei 2020. Er was een motie voor nodig om uiteindelijk tot besluitvorming te komen.

  Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten
 • Definitief: Stenendijk Hasselt wordt versterkt met waterkerende constructie met behoud monumentale muur

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de monumentale Stenendijk Hasselt versterken met een waterkerende constructie binnenin de dijk. Dit besloot het waterschapsbestuur tijdens haar vergadering op dinsdag 26 mei. Deze dijk, met zijn unieke stenen muur, beschermt Hasselt tegen overstromingen uit het Zwartewater. Het bestuur stemde in met het plaatsen van een zelfstandig kerende constructie in de dijk, zoals een damwand of een wand van gewapend beton.

  Luchtfoto: Stenendijk in Hasselt
 • Agrarische nieuwsbrief | mei 2020

  Door het regelmatig uitbrengen van deze nieuwsbrief houden wij de agrariërs in ons werkgebied  op de hoogte van zaken die voor deze sector van belang zijn.

 • Schade aan dijken door honden blijft toenemen

  Uit de resultaten van de voorjaarsinspectie van de dijken door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) blijkt dat het aantal schades door gravende honden wederom is toegenomen. Graafschades door muskusratten en konijnen laten een kleine daling zien.

 • Toekomstvisie Ruimte voor de Vecht geactualiseerd

  Het Masterplan Ruimte voor de Vecht is herzien. De vaststelling van de geactualiseerde toekomstvisie liep gelijk op met de eindevaluatie van het provinciaal programma Ruimte voor de Vecht. Deze evaluatie bekrachtigde dat de jarenlange samenwerking tussen overheid, maatschappelijke (belangen)organisaties, ondernemers en bewoners uniek is.

 • Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

  Vanaf maandag 18 mei zijn de schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren in de Overijsselse Vecht weer open voor de recreatievaart. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel van het vaarseizoen tot 1 juni vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, deze sluizen van Waterschap Drents Overijsselse Delta weer te bedienen.

  sluis bij stuw Vechterweerd
 • Update droogte: Grondwaterstanden blijven laag, voorlopig voldoende wateraanvoer vanuit IJssel, Vecht en IJsselmeer

  Het is erg droog voor de tijd van het jaar. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet dat terug in de grondwaterstanden. Momenteel zijn deze laag in het noordelijke deel van het werkgebied (grofweg de lijn boven Zwolle tot Assen). Het zuidelijke deel (Zwolle tot Deventer) laat een divers beeld van de grondwaterstanden zien. Gemiddeld genomen staat het grondwater hier normaal tot laag voor deze tijd. Het waterschap houdt water vast en voert meer water aan dan normaal in deze periode. Vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is er voldoende aanvoer.

  Voldoende water door wateraanvoer.
 • Rijkswaterstaat start projecten langs IJssel voor verbetering ecologische waterkwaliteit

  Langs de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek gaat Rijkswaterstaat (RWS) de komende jaren de ecologische waterkwaliteit verder verbeteren.  Dit gebeurt door het aanleggen van meer nevengeulen en natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van rivierhout en het verbeteren van beekmondingen. De plannen worden uitgewerkt samen met Staatsbosbeheer, andere overheden, grondeigenaren en omwonenden.

  Ijsseldijk Zwolle Olst
 • Waterschap ruimt 600.000 kilo drijfafval op na hoogwater

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ruimde afgelopen weken 600.000 kilo drijfvuil langs de dijken op. Door het hoogwater eerder dit jaar spoelde dit drijfafval aan. Het waterschap verwijderd het afval, omdat het de grasmat van de dijk verstikt als het blijft liggen.

  Drijfvuil is daak.
 • Aangepast peilbesluit boezem van Noordwest-Overijssel ter inzage

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel in ontwerp vastgesteld. Dit peilbesluit ligt vanaf woensdag 13 mei zes weken ter inzage via het online waterschapsblad. Binnen deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben. 

  Doel is beperken van verdroging van de natuur
 • Keuzes dijkversterking Stadsdijken Zwolle

  Het zijn rare tijden, waarin het coronavirus invloed heeft op alles en iedereen. Ondertussen gaat het werk van het waterschap 'gewoon' door. De meeste medewerkers van het waterschap doen hun werk vanuit huis, en dat geldt ook voor de collega's van het project Stadsdijken Zwolle. Vooralsnog is de planning van het project onveranderd.

 • Telefonisch spreekuur voor inwoners Weerribben en omgeving over nieuwe indeling watergangen en onderhoud

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Weerribben een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert wijzigt. 

 • Update droogte: oplopend neerslagtekort vraagt om alertheid van waterschap

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden en voert het waterschap veel meer water aan dan in voorgaande jaren in deze tijd van het jaar. Momenteel wordt zoveel mogelijk water in het gebied vastgehouden en is er nog ruim voldoende aanvoer van water vanuit de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht. Watergangen worden bijgehouden door te maaien waar nodig.

  Foto - Natuur bij inlaat Lokbrug
RSS feed