Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Stap jij in de waterwereld?

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

Najaarsschouw

najaarsschouw

Ieder najaar controleert het waterschap ruim 8000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Hiervoor is de inzet van veel medewerkers nodig. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren.

Satellietfoto's

In de periode oktober/half november heeft een satelliet foto’s van het gehele werkgebied gemaakt. Een computerprogramma heeft de foto’s van 8 november geanalyseerd en beoordeeld in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten met te veel begroeiing in het water zijn als ‘niet schoon’ beoordeeld. Echter, ook droge sloten en sloten met een gering wateroppervlak kunnen als ‘niet schoon’ worden aangemerkt.

Foto man aan het maaien

Klaar voor de winter

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is met de laatste maaiwerkzaamheden aan waterbodems en oevers van sloten, kanalen en vijvers bezig. Dit betekent dat het maaiseizoen ten einde loopt en de watergangen er schoon bij liggen. Dat is nodig, omdat met de winter in aantocht, de neerslag toeneemt en het water goed afgevoerd moet kunnen worden om wateroverlast tegen te gaan.

Onderhoud van wateren

Om watergangen voldoende op diepte te houden, voert het waterschap naast het maaiwerk ook (kleine) baggerwerkzaamheden uit. Hiermee gaan medewerkers de komende maanden aan de slag. Tevens wordt onderhoud verricht aan gemalen en stuwen én worden waterbergingen aangepakt, zodat ze weer optimaal de wintermaanden ingaan.

baggeren

PAS en PFAS

Voor een vlot­te aan- en af­voer van re­gen­wa­ter is het no­dig dat de plas­sen, ka­na­len, slo­ten of vij­vers op de juis­te diep­te zijn. Dat doen wij on­der an­de­re door te bag­ge­ren. Zo voor­ko­men wij wa­ter­over­last, houdt u dro­ge voe­ten en voe­ren wij daar waar het kan wa­ter aan voor vol­doen­de wa­ter.

Hoe gaan wij om met PFAS?

Er zijn veel vragen rondom PFAS en hoe om te gaan met de uitvoering van baggerwerkzaamheden. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Via de link hieronder gaat u naar de meest gestelde vragen en antwoorden.

reest-wieden-22

Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Bekijk hier de leggers

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!