Waterschapsverkiezingen

IMG_4366[1]

Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagmiddag 21 maart maakte dijkgraaf Herman Dijk de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Bekend werd gemaakt hoeveel zetels iedere partij volgens de voorlopige telling krijgt. De definitieve uitslag wordt op maandag 25 maart vastgesteld. Dan is ook bekend wie de nieuwe bestuursleden zijn.

Het opkomstpercentage is 57,5%. Dat is ruim hoger dan de 49% bij de vorige verkiezingen.

Waterschapszorg

20170620_133858(2)

Voorbereiding op een toekomst met meer droogte en wateroverlast

Eerste inloopbijeenkomst in Smilde op woensdag 3 april 2019 van 15.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur in Zalencentrum Het Kompas.

Er is meer kans op droogte en het regent naar verwachting vaker en harder. We proberen de gevolgen hiervan te beperken door water zo goed mogelijk aan- en af te voeren. Om dit goed te kunnen doen, maakt het waterschap onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met zo'n 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

dijkschouw - dijkinspecteur op pad

Inspectie dijken

Vanaf maandag 25 maart controleren onze dijkinspecteurs of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden?  Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd.

Duuraam

Duurzame diesel

Waterschap schakelt over op duurzame diesel

Gebruik van duurzame HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) diesel voor het machinepark van het waterschap in plaats van gewone diesel. Dit besluit nam het algemeen bestuur in zijn vergadering op 28 februari 2019.

Duurzaam werken

Omdat HVO een CO2 reductie oplevert van minstens 89% in vergelijking met normale diesel, past gebruik van HVO prima binnen onze doelstelling duurzaam werken. Op jaarbasis bedragen de extra kosten voor deze brandstof (ca. 500.000 liter per jaar) naar verwachting 100.000 euro.

Heeft u een muskusrat gezien?
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!