Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

Leggers Watersysteem

reest-wieden-22

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Bekijk hier de leggers

slibverwerkng

Slibverwerking

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta sloten voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB / EEW) voor een periode van twintig jaar. Dagelijks bestuurslid Marion Wichard ondertekende hiervoor de overeenkomsten namens WDODelta.

Wat is zuiveringsslib?

Zuiveringsslib is een restproduct van het zuiveren van rioolwater in de zuiveringsinstallaties. Na ontwatering van dit slib ontstaat slibkoek. In totaal zal er door de drie genoemde waterschappen jaarlijks 86.000 ton slibkoek ter verwerking worden aangeboden aan Slibverwerking Noord Oost Nederland b.v. (SNON).
Stenen Dijk

Dijkversterking Stenendijk

De wijze waarop de Stenendijk in Hasselt versterkt moet worden is bekendgemaakt. Dit Voorkeursalternatief bestaat uit het aanbrengen van een constructie in de monumentale dijk. Het plan is uit diverse alternatieve oplossingen als beste uit de bus gekomen en is in te zien op wdodelta.nl/stenendijk.

Reageren?

Reageren op het plan kan tot woensdag 11 maart. Vervolgens neemt het waterschapsbestuur het definitieve besluit tijdens de openbare vergadering op dinsdag 26 mei.

jongerenevent

Jongerenevent Water & Klimaat

Leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe presenteerden op 13 februari hun ideeën  over de gevolgen van klimaatverandering en mogelijke oplossingen bij waterbeheer. De provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn opdrachtgever.

Klimaatwijzigingen

Deze organisaties vinden het belangrijk om te laten zien dat goed waterbeheer belangrijk is bij klimaatwijzigingen. Door leerlingen hierbij te betrekken vergroten we bij hen het bewustzijn over klimaatverandering en laten we ze meedenken over hun toekomst.

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!