Ons bestuur is democratisch gekozen. Op deze pagina vindt u meer over de samenstelling van ons bestuur en over wat het bestuur precies doet. U kunt ook zien wanneer zij vergaderen én u kunt vergaderingen live meekijken. 

  • Het algemeen bestuur neemt de belangrijkste beslissingen binnen het waterschap. Zij zijn verantwoordelijk voor de begroting, de belastingen en bepalen welke grote investeringen worden gedaan.
  • Op deze pagina kunt u de stukken en de beelden van de vergaderingen van het algemeen bestuur bekijken. Van de vergaderingen die gehouden zijn voor september 2017 zijn geen opnamen gemaakt. Wel kunt u de agenda’s en stukken van deze vergaderingen raadplegen. Agenda’s, stukken en opnamen van de recente vergaderingen vindt u hieronder. Er is ook een totaaloverzicht van de agenda’s stukken en opnamen die sinds september 2017 zijn gemaakt.
  • Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten.
    Dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Ieder waterschap heeft een eigen jeugdbestuurder, en alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale Jeugdwaterschap: een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland.
  • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek. Op deze pagina leest u daar meer over.