Informatie van overheidsorganisaties dient zo veel mogelijk openbaar te zijn. Dit staat in de Wet open overheid. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van het waterschap. Wij maken deze informatie zo veel als mogelijk openbaar, bijvoorbeeld via onze website en op overheid.nl. Vindt u informatie niet terug in onze brochures of op de website? En wilt u deze informatie wel ontvangen?

Dan kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een verzoek tot informatie of een Woo verzoek. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat u inzicht hebt in het handelen van de overheid. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Woo bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Hoe werkt het

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen;
 • Het verzoek moet gaan over informatie waarover WDODelta beschikt;
 • De informatie moet gaan over beleid van WDODelta of over de voorbereiding of uitvoering daarvan;
 • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand;
 • De informatie is nog niet op andere wijze openbaar gemaakt op de website van het waterschap of via overheid.nl.

WDODelta kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Woo-verzoek

WDODelta moet een verzoek in principe inwilligen. Maar er zijn wel uitzonderingen hierop. Deze staan beschreven in de Woo. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een verzoek om informatie indienen bij WDODelta door gebruik te maken van dit formulier. Daarnaast kunt u dit ook schriftelijk doen. Vermeld in het verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het document waarover u informatie wilt ontvangen. Houd er rekening mee dat alle informatie die in het kader van een Woo-verzoek aan u bekend wordt gemaakt vanaf dat moment voor iedereen openbaar is.

U kunt uw verzoek richten aan:

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Contactpersoon Woo, B. Bruining
  Postbus 60
  8000 AB Zwolle
  onder vermelding van ‘Woo-verzoek'.

Binnen welke termijn kan ik antwoord verwachten?

WDODelta beslist binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn kan nog eens met twee weken verlengd worden, bijvoorbeeld als het verzoek gaat over omvangrijke of complexe informatie