Privacyverklaring

Waterschap Drents Overijsselse Delta hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving. Als het waterschap om uw persoonsgegevens vraagt, dan zullen we uitleggen waarom we deze nodig hebben. Ook geven we aan hoe lang het waterschap uw persoonsgegevens bewaart. Is het nodig dat we uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van het waterschap, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een vergunningaanvraag of het uitvoeren van toezicht en handhaving;
  • het uitvoeren van onderhoud en projecten;
  • een sollicitatieprocedure;
  • het afhandelen van klachten en bezwaarschriften;
  • verzenden van een nieuwsbrief (op uw verzoek/met uw toestemming);
  • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • de behandeling van schadeclaims;
  • het beschermen van medewerkers, bezoekers gebouwen en goederen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Van wie worden gegevens verwerkt

Het waterschap verwerkt persoonsgegevens van burgers, medewerkers van bedrijven en andere overheden/relaties om haar taak goed uit te kunnen voeren.
In veel gevallen zullen alleen de persoonsgegevens worden verwerkt die u zelf via een brief, e-mail, vergunningaanvraag, factuur, per telefoon, via de website of op andere wijze aan het waterschap verstrekt. Bij verwerkingen op basis van onze wettelijke taken kunnen we in sommige gevallen gegevens verkrijgen uit de gemeentelijk basisadministratie. Het doel van de verwerking bepaalt welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn. 
Daarnaast wordt voor het beveiligen van sommige van onze eigendommen en voor het uitvoeren van onderdelen van onze taak camera’s of drones gebruikt. Omdat deze beelden ook betrekking hebben op de openbare ruimte kan het zijn dat op deze beelden personen voorkomen.
Indien er een vacature binnen het waterschap is, worden ook gegevens van sollicitanten verwerkt. Hoe wij met de persoonsgegevens van sollicitanten omgaan, kunt u hieronder nalezen bij “Sollicitanten”.

Beveiliging van uw gegevens

Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid voor informatiebeveiliging, conform de geldende normen voor waterschappen. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers die uw aanvraag behandelen. Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek, dan kunt u dit melden via het contactformulier(externe link). Uw melding en uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Sollicitanten

Als u solliciteert op een vacature bij ons waterschap vragen wij alleen om uw persoons¬gegevens die nodig zijn om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw brief en bijbehorende CV worden uitsluitend ingezien door de betrokken HR-adviseur, de betrokken managers en/of het betrokken directielid en toekomstige collega’s van de sollicitant die betrokken worden bij de selectieprocedure.
De persoonsgegevens worden na de afhandeling van de sollicitatieprocedure niet langer dan noodzakelijk bewaard. In principe worden de gegevens 4 weken na beëindiging van de werving- en selectieprocedure vernietigd, tenzij u hebt aangegeven dat uw gegevens voor een bepaalde periode bewaard mogen worden voor toekomstige vacatures (maximaal 1 jaar).
Voor het werven van specifieke functies kan WDODelta gebruik maken van gespecialiseerde wervingsbureaus. In opdracht van WDODelta voeren zij hierbij het werving- en selectieproces uit. Indien van toepassing wordt dit duidelijk vermeld in de vacaturetekst. Sollicitaties dienen dan ook naar het ingeschakelde wervingsbureau gestuurd te worden. Dient u toch uw gegevens in bij WDODelta, dan worden ze door ons doorgestuurd en vervolgens verwijderd.
 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG kent u een aantal rechten toe wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u informatie vragen over welke persoonsgegevens we van u registreren en met welk doel ze gebruikt worden. Hiervoor maakt u een afspraak om langs te komen. Mocht u dit niet willen of niet kunnen dan kunt u dat in uw aanvraag aangeven en zullen wij contact met u opnemen om naar een alternatief te zoeken. 
Om gebruik te maken van deze rechten is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens daadwerkelijk van u zijn. Wanneer u gebruik maakt van uw rechten vragen wij u dan ook om  een fysieke afspraak te maken via de contactgegevens van ons waterschap. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer over uw rechten lezen.
 

Functionaris gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.
De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heeft u vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming, neem dan via FG@WDODelta.nl contact op.
 

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. U kunt ook zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de eerder genoemde rechten.
 

Politiegegevens

Ons waterschap heeft op grond van haar handhavingstaak ook buitengewone opsporingsambtenaren (boa) in dienst. Deze ambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid en mogen onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Als wij in het kader van deze taak persoonsgegevens verwerken, dan vallen deze verwerkingen onder de regels van de Wet politiegegevens. Hoe wij met het verwerken van politiegegevens omgaan, kunt u nakijken in de Privacyverklaring politiegegevens.
 

Privacybeleid

Ons waterschap heeft de manier waarop wij om gaan met persoonsgegevens neergelegd in het Privacybeleid- en reglement WDODelta. 

Uw informatieverzoek

U kunt uw informatieverzoek digitaal of schriftelijk indienen. Het waterschap zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u het waterschap verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal het waterschap in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Onze functionaris voor de gegevensbescherming is Erik Sloothaak, te bereiken via mailadres fg@wdodelta.nl en het algemene nummer 038 - 233 12 00.

Een datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

Formulier datalek melden

Cookies

Onze website en websites die we voor specifieke onderwerpen inrichten, gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de websites goed en functioneel werken. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wilt u meer over ons cookie gebruik weten dan verwijzen wij u naar het cookiestatement.