Kaarten

We vinden het belangrijk dat gegevens die met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, op een laagdrempelige manier breder beschikbaar worden gesteld dan alleen voor onze eigen doeleinden. U krijgt toegang tot geo-gegevens die voor bedrijfsspecifieke doeleinden zijn ingewonnen door het waterschap. Deze geo-gegevens stellen we beschikbaar voor hergebruik en visualisatie

Op deze pagina vindt u al onze kaarten die digitaal beschikbaar zijn. 

Open GIS-dataportaal WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt zijn data laagdrempelig beschikbaar. We geven hiermee invulling aan het ‘Open data’-beleid in Nederland. Zo verleent het waterschap inwoners, bedrijven en mede-overheden toegang tot zijn GEO-gegevens. Deze gegevens zijn voor bedrijfsspecifieke doeleinden ingewonnen en stellen we graag beschikbaar voor hergebruik en visualisatie. Ga naar het WDODelta open data portaal of data.overheid.nl.

Content viewer open data

In het dataportaal kunt u bijvoorbeeld dijkringen, stuwen, (riool) gemalen, invoegen op een kaart. Historische overzichten inbrengen of bekijken hoe het zit met Natura 2000 gebieden. Ga naar viewer open data.

Legger Waterkeringen

Hier kunt u de Leggers van Waterschap Groot Salland, Waterschap Reest en Wieden en WDODelta vinden. In 2016 zijn deze waterschappen gefuseerd en verder gegaan als Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Waterwerk projecten

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water voor ongeveer 621.800 mensen in ons gebied. Ga naar de Pro­jec­ten­kaart.

Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (Android | iOS )​​​​

Uw waterpeil

Op deze kaarten kunt u informatie vinden over het waterpeil bij u in de omgeving. Het waterpeil is de stand van het water en in Nederland kan dit kunstmatig worden beïnvloedt door bijvoorbeeld gemalen. Ga naar de Pei­len­kaart.

Kostentoedeling WDODelta

Waterschappen heffen hun belasting op basis van grondbezit en -gebruik. Hierbij worden verschillende belastingtarieven gehanteerd voor bebouwde grond, agrarisch gebruik, natuur en wegen. Ook wordt er onderscheid gemaakt of de grond binnen- of buitendijks ligt. Om het juiste belastingtarief te bepalen, houdt Waterschap Drents Overijsselse Delta een kaart bij waarin deze categorieën worden weergegeven, deze kaart heet tariefdifferentiatiekaart. Ga naar de Kos­ten­toe­de­ling WDO­Del­ta

Historische waterkaart

Op deze kaart kunt u zien hoe het water erbij lag vanaf 1850. Wat kan er veel veranderen! En wat is er veel veranderd! His­to­ri­sche kaart 1850 (WDO­Del­ta)

Historie Waterbeheer Nederland

Nederlanders bevinden zich al sinds mensenheugenis in een strijd tegen het water. Al vanaf de eerste bewoning en nog steeds 'sleutelt' men aan het Nederlandse landschap om het zodanig vorm te kunnen geven dat er veilig geleefd kan worden met het water. Deze interactieve kaart geeft een beeld van de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland. Ga naar His­to­rie Wa­ter­be­heer Ne­der­land

Waterschapserfgoed

Welk erfgoed is van ons waterschap en waar kun je dat vinden? Zoom in en uit op de kaart Waterschapserfgoed en zie waar onze monumenten liggen en bij welke historische landschappen en waterstructuren zij horen. Ga naar Wa­terschaps­erf­goed

Hoogten (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Van elke vierkante meter in Nederland is bekend wat de hoogte is. Onze medewerkers laten de AHN maken voor het dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer. Ga naar de Hoog­te­kaart AHN

Grondwaterstanden Reevediep

Bij de voorbereiding van de maatregelen voor dit project zijn studies verricht naar de effecten op de grondwaterstanden. De uitkomst was, dat er nauwelijks tot geen nadelige gevolgen zijn. De grondwatermetingen moeten laten zien of deze uitkomst klopt. Mocht u vinden dat u toch schade ondervindt, dat kan u zich wenden tot het Schadeloket Ruimte voor de Rivier. Ga naar Meet­da­ta grond­wa­ter­stan­den

Maaikalender

Op deze kaart kunt u zien waar en in welke periode wij onderhoud (en welk soort onderhoud) plegen aan sloten, waterbergingen en weteringen. Download de Maaikalender in uw appstore van uw device. Ga naar de Maai­ka­len­der

Waterschapszorg

Met elkaar onderhouden we de watergangen. De afgelopen jaren zijn deze opnieuw ingedeeld in drie verschillende categorieën. Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de watergang kan afgelopen jaren zijn veranderd. Kijk op de kaart om te zien wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de watergang.

Meetdata Nationaal Park Dwingelderveld