Het waterbeheerprogramma beschrijft wat wij in de planperiode (2022-2027) willen bereiken en hoe we dat willen doen.

Het waterbeheerprogramma is een belangrijk document. Het bevat de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water” en geeft voor de periode 2022 tot en met 2027 aan wat onze maatregelen zijn om het watersysteem, de waterketen en de waterkeringen op orde te brengen. Ook zijn onze maatschappelijke doelen voor duurzaamheid, circulaire bedrijfsvoering, klimaatadaptatie, educatie en voorlichting uitgewerkt. Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 bestaat uit drie delen:

  • Waterbeheerprogramma WDODelta 2022-2027
  • Gebiedsuitwerkingen WBP 2022-2027
  • KRW factsheets en achtergronddocument

In de gebiedsuitwerkingen zijn onze doelen en maatregelen voor de vijf deelgebieden uitgewerkt. De gebiedskenmerken worden beschreven, de ontwikkelingen in het gebied en de doelen en maatregelen zijn uitgebreid toegelicht. Het deel KRW factsheets en het KRW achtergronddocument opgenomen is opgesteld conform de hiervoor opgestelde richtlijnen en gemaakte afspraken. Bij het samenstellen van onze programma’s gebruiken wij een zogenaamde ‘doelenboom’, een schematische gestructureerde weergave van onze strategische en operationele doelen en maatregelen.

Lees het Waterbeheerprogramma

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u per email contact op nemen met Bertho Bulthuis, projectleider van het waterbeheerprogramma 2022-2027 via: berthobulthuis@wdodelta.nl