Waterschap Drents Overijsselse Delta presenteert toekomstplannen

Vanmiddag heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) groen licht gegeven om het waterbeheerprogramma voor de jaren 2022-2027 open te stellen voor reacties voor iedereen die wil reageren. De plannen zijn vanaf 17 mei tot en met 25 juni online in te zien via officielebekendmakingen.nl. In deze periode is reageren op de plannen mogelijk.

Voorkant waterbeheerprogramma 2022-2027 met titel 'Maatregelen voor een Delta met toekomst'. Afbeelding met kinderen in een boot in de Wieden-Weerribben.

Accenten

De inzet van het waterbeheerprogramma (WBP) is veilig wonen met water, voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven in de stad en de natuur. Daarnaast wil het waterschap bijdragen aan de energietransitie en de circulaire economie. Omdat deze doelen niet alléén kunnen worden gerealiseerd kiest het waterschap voor meer samenwerking, meer verbinding in de omgeving en ook voor een sturende rol in de ruimtelijke planvorming, zoals het beoordelen van gebieden voor het bouwen van huizen. Een actieve rol van het waterschap is nodig om de gevolgen van klimaatverandering en ontwikkelingen in onze leefomgeving op te vangen. Het waterschap draagt zo bij aan een mooie en toekomstbestendige Drents Overijsselse Delta.

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman zegt ter toelichting; “We kiezen in de komende jaren als waterschap voor een proactieve, meer sturende en agenderende rol in de ruimtelijke planvorming. Dat is hard nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden. Ons waterschap ziet veel meer op zich af komen dan het werk dat we al eeuwen doen. We gaan door met het versterken van onze dijken om overstromingen te voorkomen. Ook zorgen we ervoor dat steden, het landelijk gebied en de natuur voldoende en schoon water hebben. De uitdagingen worden echter groter door klimaatverandering, energietransitie en door nieuwe stoffen die de waterkwaliteit bedreigen. In onze watervisie hebben we aangegeven dat we er naar streven om in 2025 energieneutraal te zijn. Dit is een grote opgave. Ook vinden wij circulariteit belangrijk. We gebruiken in 2030 50% minder grondstoffen. In de dagelijkse praktijk leveren we steeds meer een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit. Dat is nodig omdat door menselijke activiteiten planten- en dierensoorten in rap tempo verdwijnen. Dit bedreigt ons ecosysteem en daarmee onze klimaatrobuustheid”.

Vervolg

De ontvangen reacties en zienswijzen worden verwerkt in een reactienota en als dat nodig is, past het waterschap het Ontwerp Waterbeheerprogramma aan. Vervolgens worden de plannen in november aan het algemeen bestuur voorgelegd ter besluitvorming.