In de agrarische sector wordt elke dag voor verschillende doeleinden water gebruikt. Denk aan de bewatering van gewassen, drinkwater voor vee, het reinigen van machines en verbruik van water bij mestverwerking. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie voor u gebundeld.

Actuele onderwerpen voor agrariërs

 • Maaien

  Regelmatig maaien we de slootkanten. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, waarom we dat doen en wanneer.

 • Water op peil houden

  Elke dag zorgen wij ervoor dat het water in ons werkgebied de juiste hoogte heeft. Denk aan sloten, kanalen weteringen en meren.

 • Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

  Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we, daar waar het kan de mogelijkheden voor beregening verruimen. Oftewel: ‘ Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.

  Logo waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Boeren halen bezem door middelenkast

  Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.

 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

  Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen hebben zij afspraken gemaakt met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

 • Monitoring gewasbeschermingsmiddelen

  In 2014 is het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen van start gegaan. Met dit meetnet kunnen waterschappen beter vaststellen waar normoverschrijdingen vandaan komen. Het meetnet biedt informatie over welke middelen uit welke teelten in het water worden aangetroffen.

 • Erfafspoeling

  Op het boerenerf vinden veel activiteiten plaats zoals het opslaan van kuilvoer, het reinigen van machines en de uitloop van koeien over een koepad. Bij deze bezigheden kan het erf vuil raken.

Onze gebiedsbeheerders

We zijn graag op de hoogte van wat er speelt in ons werkgebied. Om dit te weten, werken we onder meer met gebiedsbeheerders. Deze medewerkers van het waterschap zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het watersysteem in een specifiek deel van ons gebied. Daarbij kunt u denken aan vragen over het beheer en onderhoud aan onze sloten, kanalen en vijvers. 

In deze digitale kaart ziet u onze gebiedsbeheerders.

Contact

Heeft u een vraag? Stel hem gerust. Al onze contactgegevens vindt u op de pagina contact. Onze receptie zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste gebiedsbeheerder terecht komt.