Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen hebben zij afspraken gemaakt met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. 

Subsidie

Agrariërs en loonbedrijven, binnen ons werkgebied, kunnen maximaal 40% subsidie tot een bedrag van € 10.000,- (per bedrijf) aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van de bodem verbeteren.

Het laten opstellen van een bedrijfsbodem- en waterplan is 100% subsidiabel tot een bedrag van € 1.500,- (per bedrijf). U kunt bij diverse (lopende) projecten aansluiten om - onder voorwaarden - aan de slag te gaan met bijvoorbeeld:

  • Druppelirrigatie of ondergrondse drip-irrigatie;
  • Nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel;
  • Hergebruik gewasresten (stro, blad);
  • Peilgestuurde drainage;
  • Aanleggen van een stuw;
  • Het opvangen van verontreinigd erfwater;
  • Wasplaats met zuiveringssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen;
  • Aanleg van natuurvriendelijke oevers of natte bufferstroken.

Bekijk hieronder per provincie de lijst met maatregelen. 

Meer informatie 

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Samen met LTO-Noord hebben wij hier vorm aan gegeven.

Wij werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied met de agrarische sector. Biodiversiteit op het platteland wordt minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water en Nitraatrichtlijn). Ook ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig (niet te nat en niet te droog) in te richten.

Het DAW wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs. Bekijk ook de website van het DAW.

Contact

Voor meer informatie over DAW en subsidiemogelijkheden in het Overijsselse deel van ons beheergebied kunt u terecht bij gebiedsmakelaar Marisca Moes per email via DAW@ltonoord.nl of telefonisch via 088 - 888 66 31. Voor de mogelijkheden binnen ons Drents deel van het beheergebied kunt u terecht bij Gerko Zinger per email via g.zinger@andrenthe.nl of telefonisch via 06-15436917.

Voor algemene vragen over waterkwaliteit en agrarische emissies kunt u contact opnemen met specialist waterkwaliteit Berry Bergman per email via BerryBergman@wdodelta.nl of telefonisch via het algemene nummer van het waterschap 088 - 233 12 00.