Op deze pagina vindt u meer informatie over spuitdrukregistratie, perceelafspoeling en teeltvrije zone.

Spuitdrukregistratie

Vanaf 2020 is in veel gevallen een drukregistratievoorziening verplicht bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt. Alle actuele berichtgeving over spuitdoppen en spuitdrukregistratie leest u op de site van Helpdesk Water(externe link).

Wij houden in de gaten of de voorzieningen overal goed worden toegepast. Daarom gaan medewerkers van team Toezicht en Handhaving tijdens veldcontroles controleren op de drukregistratievoorziening.

Wij vinden het belangrijk dat u weet of wat wel of niet verplicht is en dat u goed voorbereid bent. Wilt u meer informatie of komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op. Onze gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Perceelsafspoeling

Bij wateroverlast op het land worden er soms greppels gegraven om het water sneller af te voeren naar de sloot. Dat mag als het om een eigen sloot gaat. Maar alleen als er geen afspoeling plaatsvindt van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Zo’n afspoeling kan worden voorkomen door gebruik te maken van een dwarsgreppel die weer afvoert naar de sloot. Het liefst is zo’n greppel gevuld met compost. Kijk voor meer informatie het filmpje onderaan deze pagina.

Voor het waterschap zijn de paden langs de watergangen van groot belang. We gebruiken ze voor werkzaamheden bij peilbeheer, rattenbestrijding, maaien en ander onderhoud. Geulen graven in deze paden heeft, met de mogelijke uitspoeling, als gevolg instabiele oevers. Onze medewerkers lopen dan gevaar op. Bovendien kost het herstel van de oever en het verwijderen van de uitgespoelde grond in de watergang veel geld.

Afwateringsproblemen los je als agrariër op samen met het waterschap. We denken graag met u mee en geven advies. Onze contactpersonen vindt u onderaan deze pagina. 

Teeltvrije zone

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen is in het activiteitenbesluit milieubeheer een teeltvrije zone vastgesteld om drift en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en afspoeling van meststoffen naar oppervlaktewater te verminderen. Meer hierover is te lezen in Agrarische nieuwsbrief, mei 2021.

Meten

De teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater en strekt zich uit tot het hart van de buitenste planten van de te telen landbouwgewassen. Bij het telen van gewassen mag op de teeltvrije zone niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel worden geteeld, behalve bij grasland. Een teeltvrije zone is niet noodzakelijk langs watergangen die van 1 april tot 1 oktober droog staan. Bij bespuitingen moet wel een kantdop worden toegepast. In het Activiteitenbesluit milieubeheer(externe link) is opgenomen hoe breed de teeltvrije zone is voor verschillende gewassen.

Meer informatie

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen via het nummer 088 233 1200 of mailen met Han Selles: hanselles@wdodelta.nl of René Gerritsen: renegerritsen@wdodelta.nl.