Informatie over het gebruik van uw gegevens om te voldoen aan de Wet politiegegevens

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Het verwerken van persoonsgegevens voor het uitvoeren van de politietaak (politiegegevens) valt onder de Wpg. Buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van Waterschap Drents Overijsselse Delta moeten bij uitvoering van hun werkzaamheden voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wpg. Denk hierbij aan gegevens die we verzamelen voor het opsporen van strafbare milieu- en keurfeiten. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens verwerken zoals uw contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van een wettelijke verplichting. Dagelijkse politietaak (art. 8 Wpg): politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak zoals de handhaving van wetten en regels.

Uitgebreidere opsporingsonderzoeken en veelplegersdossiers (art. 9 Wpg): politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt voor onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval. Denk hierbij aan het verzamelen van gegevens over een bepaalde persoon of naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis.

Ondersteuning van de politietaak (art.13 Wpg): politiegegevens die zijn verwerkt op basis van artikel 8 of 9 kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om verdachten of betrokkenen te identificeren. We kunnen als dat nodig is meerdere soorten persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van het soort onderzoek en het doel, zoals:

 • personalia (naam, voornaam, adres, geboortedatum)
 • bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, godsdienst of gezondheid

Onze informatiesystemen maken gebruik van basisregistraties van overheidsinstellingen met publiekrechtelijke taken, zoals de Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG). Uit deze basisregistratie kunnen we ook persoonsgegevens halen. Wanneer we die gegevens hebben verwerkt, zijn het voor ons politiegegevens geworden.

Sommige (persoons)gegevens verzamelen we op grond van een andere wet. Drie wetten lichten we eruit:

Wetboek van Strafvordering

Volgens het Wetboek van Strafvordering is de (buitengewoon) opsporingsambtenaar verplicht om de identiteit van een verdachte vast te stellen. De Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen - en het daarbij horende besluit – geven aan welke gegevens we daarvoor moeten gebruiken. Op grond hiervan verwerken we de naam, voornaam, geboorteplaats- en datum, het adres (zoals vermeld in de BRP), en iemands feitelijke verblijfplaats. In speciale gevallen worden ook bijzondere categorieën persoonsgegevens verzameld. Iemands identiteit kan ook worden vastgesteld door het maken van foto’s. Dit doen we bij een verdachte van een misdrijf waar voorlopige hechtenis op staat.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

De buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen voor hun opsporingstaken ook persoonsgegevens verzamelen. De persoonsgegevens verzameld door buitengewoon opsporingsambtenaren valt onder de Wpg.

Regelgeving

Binnen het gebied van het waterschap is diverse regelgeving van toepassing waarin strafbepalingen zijn opgenomen. Het gaat dan om strafbare milieu- en keurfeiten. Deze strafbare feiten worden gehandhaafd door onze buitengewoon opsporingsambtenaren.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Alleen medewerkers van WDODelta die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Voor welke doeleinden worden politiegegevens verwerkt door het waterschap?

Gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het houden van toezicht op naleving en handhaving van wetgeving door de Boa’s binnen het kader van onze wettelijke taken;
 • het opsporen van strafbare feiten door boa’s binnen het kader van onze wettelijke taken;
 • het verrichten van een concreet opsporingsonderzoek op verzoek van een officier van justitie
 • het samenwerken met andere bevoegde opsporingsinstanties binnen het kader van onze wettelijke taken.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

De boa registreert alle handhavingshandelingen, de waarnemingen die hij doet, waarschuwingen en maatregelen. Voor zover deze informatie gaat over individuele natuurlijke personen, zijn het politiegegevens.

De boa kan opgeslagen politiegegevens opslaan, inzien, wijzigen en verwijderen, maar hij mag niet meer politiegegevens verwerken dan noodzakelijk is voor een goede uitoefening van zijn functie of voor de uitoefening van zijn specifieke wettelijke taak. De noodzaak om politiegegevens te verwerken wordt ingevuld door zijn opsporingsbevoegdheid, in ons geval domein twee, milieu, welzijn en infrastructuur.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In de Wpg zijn bewaartermijnen vastgesteld voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal tien jaar na de datum van de eerste verwerking.

Rechten van betrokkenen in de Wpg

De rechten van betrokkenen in de Wpg wijken af van de AVG. De persoon op wie de persoons- of politiegegevens betrekking hebben, noemen we de betrokkene. De betrokkene heeft recht op:

Recht op Inzage

Indien uw gegevens worden verwerkt heeft u recht op inzage in die gegevens en recht op informatie over:

 • de doelen en de rechtsgrond van de verwerking;
 • de betrokken categorieën van politiegegevens;
 • de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt in een periode van vier jaar voorafgaand aan het verzoek;
 • de bewaartermijn van de politiegegevens of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het recht om rectificatie, vernietiging of afscherming van de verwerking van politiegegevens te verzoeken;
 • het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, en de contactgegevens van de autoriteit;
 • de herkomst, voor zover beschikbaar, van de politiegegevens.

Recht op rectificatie

Indien u van mening bent dat politiegegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kunt een verzoek indienen om uw gegevens te rectificeren en, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledige gegevens aan te vullen, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende verklaring. Uw verzoek dient duidelijk te maken welke wijzigingen u zou willen doorvoeren.

Recht op vernietiging

De betrokkene kan bij de verantwoordelijke boa te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de verantwoordelijke boa of dit verzet gerechtvaardigd is.

Recht op afscherming

De betrokkene kan bij de verantwoordelijke boa te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de verantwoordelijke boa of dit verzet gerechtvaardigd is.

We hebben in het kader van de politietaak de plicht om u te informeren over verwerkingen. Daarnaast stellen wij u op de hoogte als er is voldaan aan uw verzoek van rectificatie of gegevenswissing of de beperking van de verwerking van gegevens.

Uitzonderingen op uw rechten

Uw verzoek om inzage, rectificatie of vernietiging van uw politiegegevens kan geweigerd worden om de volgende redenen:

 • ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw verzoek ontvangt u op schrift en met vermelding van de redenen voor de afwijzing.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u uw verzoek per email of brief aan te leveren, FG@WDODelta.nl, en moet het de volgende gegevens te bevatten:

 • Of het een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming betreft;
 • De plaats waar de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De datum en het tijdstip waarop de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De omschrijving van de vastgestelde overtreding (bijvoorbeeld lozen zonder vergunning);
 • Uw achternaam;
 • Al uw voornamen voluit;
 • Uw adres met postcode;
 • Uw woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw emailadres.

Om gebruik te maken van deze rechten is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de politiegegevens daadwerkelijk van u zijn. Wanneer u gebruik maakt van uw rechten vragen wij u dan ook om  een fysieke afspraak te maken via de contactgegevens van ons waterschap.

Termijnen

Zodra het verzoek bij het waterschap ontvangen is, ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht of u betreffende politiegegevens worden verwerkt. Wanneer u vervolgens een verzoek indient om rectificatie of vernietiging van uw gegevens, ontvangt u binnen vier weken een reactie op een dergelijk verzoek.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

U heeft op grond van de wet het recht om een klacht over de verwerking van uw politiegegevens in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. U kunt uw klacht sturen naar:

Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG