Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur neemt de belangrijkste beslissingen binnen het waterschap. Zij zijn verantwoordelijk voor de begroting, de belastingen en bepalen welke grote investeringen worden gedaan.

Samenstelling

Het algemeen bestuur heeft 29 leden. Het bestuur is samengesteld uit drie categorieën, die ieder een groep uit de samenleving vertegenwoordigen. Elke groep heeft een vast aantal zetels.

  • Ingezetenen - 25 zetels
  • Ongebouwd - 2 zetels
  • Natuurterreinen - 2 zetels

Tijdens de waterschapsverkiezingen worden de 25 leden van de categorie ingezetenen gekozen door de inwoners van het waterschap. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan zich kandidaat stellen en zijn stem uitbrengen. Op 15 maart 2023 vonden de laatste waterschapsverkiezingen plaats, op dezelfde dag als de verkiezingen van Provinciale Staten. De overige vier leden van categorie Ongebouwd en Natuurterreinen hebben een vaste plaats. Dat noemen we een geborgde zetel. Meer informatie over de leden van het algemeen bestuur vindt u op de pagina over de leden.

Fracties

De leden van de categorieën ongebouwd en natuurterreinen worden aangewezen door respectievelijk LTO Noord en de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren. Ze worden voor vier jaar benoemd. Het algemeen bestuur wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Bij de vergaderingen is ook de secretaris-directeur aanwezig, als adviseur van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kent op dit moment 11 fracties. Elke fractie heeft uit haar midden een fractievoorzitter gekozen. Onderstaand een overzicht van de huidige fracties:

Ook is er een totaaloverzicht van de bestuurssamenstelling inclusief voorgaande jaren.

*Per 1 oktober is Els van Grol gestart als secretaris-directeur.

Werkwijze

Het algemeen bestuur neemt de belangrijkste beslissingen binnen het waterschap. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de begroting, de belastingen en bepaalt welke grote investeringen worden gedaan. Lees ook het Reglement van orde Algemeen Bestuurlink naar pdf bestand waarin de werkwijze van het Algemeen Bestuur formeel is uitgewerkt. 

Vergaderingen en Deltabijeenkomsten

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 1 x per maand, op dinsdagmiddag. Naast openbare vergaderingen kent het algemeen bestuur ook informele 'Deltabijeenkomsten'. Hier neemt het bestuur geen besluiten maar ontvangt het informatie over onderwerpen die later op de agenda van een openbare vergadering terugkomen. Er zijn ongeveer 8 Deltabijeenkomsten per jaar, op wisselende avonden.

Het vergaderschema, de vergaderstukken en de beelden van vergaderingen vindt u op de pagina bestuursvergaderingen. Alleen de openbare vergaderingen nemen wij op de Deltabijeenkomsten niet. De vergaderingen en Deltabijeenkomsten worden gehouden in het Waterschapshuis te Zwolle en zijn openbaar toegankelijk.

Auditcomissie

Het bestuur kent verder een auditcommissie, die periodiek overlegt met de accountant en een Fractievoorzittersoverleg, waar de agenda's en het functioneren van het bestuur worden besproken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.