De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. De EU-lidstaten moeten voor elk stroomgebied actieprogramma’s opstellen om de doelen van de KRW te behalen. In Nederland geldt dat voor de stroomgebieden van de Schelde, de Maas, de Rijn en de Eems. De doelstellingen moeten in 2015 bereikt zijn. Als dit niet haalbaar is, is er maximaal twee keer de mogelijkheid tot zes jaar uitstel, conform de KRW-planperioden (2009-2015, 2016-2021 en 2022-2027).

In ons werkgebied

Vanaf het moment dat de KRW is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving hebben de waterbeheerders deze nieuwe wetgeving uitgewerkt in een aanpak voor de komende jaren. Voor de grote watergangen (waterlichamen) zijn vervolgens factsheets gemaakt. Hierin staan de doelen en maatregelen per waterlichaam. Deze informatie wordt gerapporteerd aan de Europese Commissie. Voorafgaand aan elke planperiode hebben de voormalige waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden verschillende belangenorganisaties en overheden benaderd om mee te doen met een KRW-gebiedsproces. Zij konden tijdens dit proces hun mening geven over de voorgenomen maatregelen. De maatregelen in het kader van de KRW zijn uiteindelijk opgenomen in de diverse plannen van het waterschap, de provincie en de gemeenten, zoals het Waterbeheerprogramma. De KRW-factsheets staan in het Waterkwaliteitsportaal en zijn ook te bekijken via het Waterbeheerprogramma.

    In de praktijk

    Om de doelstellingen te behalen, zijn een groot aantal maatregelen opgesteld. Voor bepaalde stoffen zijn Europese normen vastgesteld, bijvoorbeeld voor gevaarlijke stoffen zoals lood, cadmium, oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Het waterschap meet deze stoffen en zorgt ervoor dat ze binnen de normen blijven. Maar er zijn meer maatregelen nodig, zoals het aanleggen van natuurlijke oevers en het aanleggen van vistrappen of het weer laten meanderen (slingerende beweging) van beken. De maatregelen worden veelal uitgevoerd binnen integrale (gebieds)projecten van het waterschap. Dat wil zeggen dat in deze projecten ook andere doelen dan alleen de KRW worden meegenomen, zoals de aanleg van waterbergingen of het verbeteren van de waterhuishouding in een gebied. En dat hierin zo mogelijk wordt samengewerkt met andere gebiedspartners.