Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. In 2000 hebben de landen uit de Europese Unie (EU) deze richtlijn vastgesteld. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. En er moet redelijk eenvoudig drinkwater van te maken zijn. De KRW is ook in de Nederlandse wetgeving opgenomen.

Wat zijn de doelen van de KRW?

Voor alle wateren in Nederland zijn specifieke doelen vastgelegd. Die kunnen onderling verschillen, omdat een kanaal heel anders is dan een stromende beek of een ven in een natuurgebied. Maar in alle gevallen moet er sprake zijn van gezond water waarin vissen, insecten en waterplanten zich thuis kunnen voelen.

Herstel

De toestand van de waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia verbeterd. Veel wateren zijn helderder geworden en de visstand herstelt zich weer.Toch zijn we nog niet klaar. De concentraties fosfor en stikstof zijn in een aantal wateren nog te hoog. Een aantal zware metalen leiden op veel plaatsen tot normoverschrijdingen. Daarnaast zien we op sommige plekken te hoge concentraties voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen of PAK.  

Maatregelen om aan KRW te voldoen

Om aan de normen van de KRW te voldoen, moeten we nog veel werk verrichten. Leefgebieden voor planten en dieren moeten worden hersteld, blokkades voor vissen moeten worden verwijderd en het water moet weer schoon en gezond worden. Daarom nemen we allerlei maatregelen. Zoals het aanleggen van vispassages, hermeanderen van beken en herstel van natuurlijke grondwaterstromen.

Daarnaast moeten ook de concentraties aan giftige stoffen en stoffen als stikstof en fosfaat omlaag. Deels kunnen we hier zelf iets aan doen, bijvoorbeeld door rioolwater beter te zuiveren. Deels zullen ook andere partijen inspanningen moeten verrichten. Denk aan de industrie en de landbouw, maar ook gemeenten, provincies en de Rijksoverheid hebben hun rol.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is een Europese Richtlijn. In de richtlijn zijn regels opgesteld om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen en te werken aan verbetering. Door herstel van ecosystemen in en rond het water en vermindering van vervuiling is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een 'goede toestand' te bereiken in de waterlichamen. De doelen waar we naartoe werken en de maatregelen waarmee we die doelen hopen te bereiken zijn opgenomen in factsheets per waterlichaam