Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Waar?

Het projectgebied van de bovenloop van de Ruiner Aa ligt ingeklemd tussen de A28 in het westen en de spoorlijn Hoogeveen-Assen in het oosten. De kern Pesse ligt in het zuiden van het projectgebied en de kernen Spier en Wijster vormen in het noorden de projectgrens. In de directe omgeving van het projectgebied liggen de natuurgebieden van het Dwingelderveld en de Boerveense Plassen. Het projectgebied behoort tot het stroomgebied van de Wold Aa welke in zuidwestelijke richting uitstroomt in het Meppelerdiep.

Wat doen we?

De afgelopen maanden zijn we met omwonenden en grondeigenaren in gesprek geweest over de plannen. Op een aantal plekken willen we waterbergingen creëren om wateroverlast of droogte tegen te gaan. Daarnaast willen we een aantal knijpstuwen plaatsen zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen. Ook willen we vier stuwen automatiseren en watergangen verbreden, zodat water beter kan doorstromen. Verder willen we zorgen voor beter onderhoud door beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied op te lossen. Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten.

Projectmaatregelen Ruiner Aa (twee kaarten)                Omliggende plangebieden

Geef uw reactie

We vinden het belangrijk om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij het maken, realiseren en uitvoeren van plannen. Toch kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent en dit aan ons wilt laten weten. Dan heeft u het recht om daarover uw mening te geven. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 1 maart 2023 tot en met 12 april ter inzage en kan digitaal worden ingezien op overheid.nl. Tevens is er een papieren versie van het plan beschikbaar om in te zien op ons kantoor aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle.

U kunt gedurende de ter inzage legging over het ontwerpprojectplan op verschillende manieren een zienswijze indienen. 

  • Schriftelijk indienen kan bij het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
  • Digitaal indienen kan via wdodelta.nl/zienswijze.
  • Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een (bel)afspraak maken vóór 28 maart 2023 met omgevingsmanager Mattijs Wendt via 088 – 2331200.

Wanneer?

Na de ter inzage legging (medio april) worden de plannen verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Wij nemen tegen die tijd opnieuw contact met de omgeving en grondeigenaren. Naar verwachting kan dan begin 2024 de schop in de grond.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Mattijs Wendt.