Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

Waar?

Het projectgebied ‘Domeinweg’ ligt ten noordwesten van Hoogeveen op de flank van de Fluitenberg. In het westen vormt het Echtenerveld de grens en in het noordoosten de Boerveensche Plassen. De A28 doorkruist het projectgebied in verticale richting. 

Wat doen we?

Samen met inwoners en andere partners willen we plannen maken om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem. De afgelopen tijd hebben wij grondeigenaren gevraagd of zij problemen ervaren in het gebied en welke mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van deze gesprekken hebben we verbeterpunten en een voorstel uitgewerkt. Mogelijke oplossingen zijn:

  • Het plaatsen of aanpassen van stuwen, zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen.
  • Het realiseren van meerdere waterbergingen in het gebied. Zo kan wateroverlast of droogte beter worden tegengegaan.
  • Het ophogen van laag liggende percelen in het gebied, om wateroverlast te beperken.
  • Het oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied, zodat we de watergangen beter kunnen onderhouden.

In dit gebied worden ook de watergangen opnieuw ingedeeld. Dit heeft tot gevolg dat bij een enkele watergang de onderhoudsplichten en -plichtigen (diegene die het onderhoud doet) wijzigt. Wij nemen contact met u op als dit voor u van toepassing is.

Wanneer?

Het concept plan willen we half april voorleggen aan ons bestuur. Daarna gaan we het plan, samen met u, verder uitwerken. We bekijken bijvoorbeeld hoe we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren, en of er meer projecten zijn die we tegelijkertijd kunnen meenemen. Denk hierbij aan de knelpunten van het beheer en onderhoud. Zodra de uitgewerkte plannen klaar zijn nemen wij opnieuw contact met u op.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

  • Bewoners, agrariërs en omgeving
  • Belangengroepen en bedrijven in de omgeving
  • Drents Landschap
  • Gemeenten Hoogeveen en De Wolden 
  • Provincie Drenthe
  • LTO Noord

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Mattijs Wendt.

Sloot bij Domeinweg in Hoogeveen