De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Aanmelden inloopbijeenkomst 7 september

Ter inzage legging Projectplan Waterwet 

Van donderdag 26 augustus tot en met donderdag 7 oktober liggen het Projectplan Waterwet Stenendijk Hasselt, de ontheffing Wet Natuurbescherming en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage (milieueffectrapportage). Ook de omgevingsvergunning voor de restauratie van de stenenmuur ligt bij de gemeente Zwartewaterland ter inzage van 18 augustus t/m 29 september. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Waar?

Digitale kaart Stenendijk:

Wat doen we?

De ruim één kilometer lange dijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Samen met bewoners en ambtelijke partners onderzochten we wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Er wordt een damwand in de dijk geplaatst, zodat het waterveiligheidsprobleem wordt opgelost. Dit is technisch haalbaar en heeft het de minste impact op de omgeving. De monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen worden op deze manier behouden. Ook wordt de monumentale muur gerestaureerd. Uniek aan het project is dat er emissieloos wordt gewerkt. Tijdens een online bijeenkomst in juli 2021 werden inwoners over de plannen bijgepraat.

Hoe verder?

De volgende stap is het Ontwerp Projectplan Waterwet Stenendijk Hasselt. Dat ligt vanaf 26 augustus ter inzage. Daarin staat wat er gaat gebeuren bij de dijk. Welke werkzaamheden worden er gedaan? Wat zijn de effecten voor de waterveiligheid, het milieu en de omgeving? Ook staat in een projectplan hoe eventuele negatieve effect en omgevingshinder bij de uitvoering zoveel mogelijk worden voorkomen en hoe daarover gecommuniceerd wordt.

Wanneer?

In het najaar van 2021 gaat de eerste schop de grond in voor de restauratie van de muur. Ondertussen werken we, samen met een aannemer en verschillende partijen uit de omgeving, aan het uitwerken van het ontwerp van de dijkversterking. Ook worden in deze periode vergunningen aangevraagd. Rond de zomer van 2022 starten we met het aanbrengen van de damwand in de dijk. In 2023 moet het project klaar zijn.

  • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort: 088–2331200 of stenendijk@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?