Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat  de monumentale Stenendijk Hasselt versterken met een waterkerende constructie binnenin de dijk. Dit besloot het waterschapsbestuur tijdens haar vergadering op dinsdag 26 mei. Deze dijk, met zijn unieke stenen muur, beschermt Hasselt tegen overstromingen uit het Zwartewater. Het bestuur stemde in met het plaatsen van een zelfstandig kerende constructie in de dijk, zoals een damwand of een wand van gewapend beton.

De ruim één kilometer lange dijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. De dijk is vellig, maar kwetsbaar. Samen met bewoners en ambtelijke partners onderzocht het waterschap het afgelopen jaar wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Een zogeheten zelfstandig kerende constructie in de dijk, zoals een damwand of een wand van gewapend beton, lost het waterveiligheidsprobleem op. Daarnaast is het technisch haalbaar en heeft het de minste impact op de omgeving. De monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen worden op deze manier behouden.

Uitvoering in 2021

Eind volgend jaar gaat de eerste schop de grond in. Tot die tijd gaat het waterschap, samen met een aannemer en verschillende partijen uit de omgeving, aan de slag met het uitwerken van het ontwerp van de dijkversterking. Ook worden in deze periode vergunningen aangevraagd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder dijken en duinen. Om een volgende grote overstroming vóór te zijn, werken waterschappen en Rijkswaterstaat aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Dit doen ze binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met het versterken van 1.100 kilometer dijken in de komende 30 jaar is dit de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het project Stenendijk Hasselt is onderdeel van dit Hoogwaterbeschermingsprogramma.