Duurzaam Doen


Corporate foto duurzaam a
Samenwerken?

We zoeken vroegtijdig en actief de samenwerking op met partners.

Het doel is hun innovatieve krachten te bundelen met die van ons en zo de ambitie om te zetten in acties.

We dagen u uit! Kennis en ideeën zijn meer dan welkom.

Duurzaam Doen footprint verkleinen

Door duurzaam werken te verankeren in al onze taken, verkleinen we onze CO2-footprint. Daarmee leveren we een bijdrage aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Niet alleen omdat het kan, maar omdat het moet.

Duuraam

Dag in dag uit werken we aan een duurzaam en schoon watersysteem, rekening houdend met klimaatontwikkeling en ecologie. Daar past ook een duurzame bedrijfsvoering bij. We brengen ons energieverbruik omlaag, winnen zoveel mogelijk energie terug uit het afvalwater, reduceren de milieubelasting van onze activiteiten en kopen materialen duurzaam in.

Vier sporen duurzaam doen

Kostenneutraal

We letten op het rendement van een maatregel. Kostenneutraliteit is daarbij belangrijk. Maar ook maatregelen die niet kostenneutraal zijn, maar wel veel extra duurzaamheid of maatschappelijke meerwaarde opleveren, verdienen een evenwichtige afweging op sociale, milieu- en economische belangen.

Green Deal Energie

Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de Green Deal Energie die de waterschappen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)  met het rijk hebben getekend.

Spoor 4 | Terugwinnen van grondstoffen en energie

Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven en onderzoeken, ontwikkelen en delen waterschappen kennis en ervaringen over het terugwinnen van grondstoffen en energie. Dit betreft onder andere de terugwinning van fosfaat en alginaat. Ook ondersteunt het waterschap de landelijke behoefte aan kennisontwikkeling over het broeikasgas N2O. We verkennen bovendien samen de mogelijkheden om maatregelen te nemen broeikasgassen terug te dringen.

Ja ik word Klimaat Actief

Uw waterschap leunt niet achterover. We zijn juist actief aan de slag met ‘klimaatproof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen en geven ook subsidie op goede initiatieven.

KA aarde in de hand

Contact?

Wij vertellen u graag meer.

Stuur vooraf een mail met uw vragen via info@wdodelta.nl