Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven en onderzoeken, ontwikkelen en delen waterschappen kennis en ervaringen over het terugwinnen van grondstoffen en energie. Dit betreft onder andere de terugwinning van fosfaat en alginaat. Ook ondersteunt het waterschap de landelijke behoefte aan kennisontwikkeling over het broeikasgas N2O. We verkennen bovendien samen de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten behoeve van het terugdringen van broeikasgassen.

Hergebruik grondstoffen

Op dit moment doen wij onderzoek naar hergebruik of hergebruiken wij de volgende grondstoffen. 

Humuszuren:

Samen met Waterschap Dommel en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) doen we onderzoek naar humuszuren die vrijkomen bij de afvalwaterzuivering. Ook verkennen we wat het op kan brengen, wat de waarde er van is. Daarvoor wordt een hoeveelheid water vanuit onze rioolwaterzuivering in Echten opgestuurd naar een testopstelling in Wageningen. De komende twee maanden verwachten we hier meer informatie over.

Biologische reiniging biogas:

We gaan een innovatief proces testen wat minder milieubelastend is. Het zwavelwaterstofgas dat vrijkomt bij het vergisten van slib, moet verwijderd worden uit het biogas, voordat het verbrand kan worden in een gasmotor. In plaats van chemicaliën te gebruiken, gaan we bacteriën gebruiken. Dit deden we al in de tank, maar dat had ongewenste neveneffecten. Nu gaan we dit al in de leidingen doen. 

Fosfaat:

Op de rioolwaterzuivering Echten onderzoeken we of we minder chemicaliën kunnen gebruiken bij fosfaatwinning. Nu hebben we nog een zuur product nodig om fosfaat te winnen. Dat zuur remt het zuiveringsproces en om dat tegen te gaan doseren we loog. Nu gaan we andere en minder chemicaliën gebruiken die niet verzurend werken. We onderzoeken wat de positieve en negatieve neveneffecten zijn op bijvoorbeeld het energieverbruik en de ontwatering van het zuiveringsslib.

Zand:

Het zand wat normaliter als afval vanuit de zuiveringen bestempeld en afgevoerd werd, krijgt een nieuwe bestemming. Op basis van monsters wordt zowel de mix van het zand als het type en de grootte van de korrel bepaald en wordt de mate van vervuiling gemeten. Aan de hand van deze uitkomsten wordt een marktpartij opgezocht die het meest duurzaam het rioolzand kan hergebruiken. Het waterschap sloot hiervoor een overeenkomst met AquaMinerals, een organisatie (zonder winstoogstmerk), die waardevolle stoffen uit de watercyclus vermarkt. AquaMinerals gaat op zoek naar bedrijven die het zand kunnen recyclen.

Cellulose:

Een tankwagen van ons slib wordt van Meppel naar Leeuwarden (Wetterskip Fyslan) gebracht voor een test om cellulosevezels uit het slib te zeven. Dit lijkt erg interessant, met marktpartijen wordt gekeken wat daarmee mogelijk is. Er volgen dan mogelijk meer tankwagens slib.