Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Bestuur


Het bestuur

groepsfoto_nieuw_maart_2017a1

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB).

Boven vlnr: Nijhuis, Pereboom, Spijkervet, Brandsma, Wichard, Wonink, Kruijk, Fokt, Breunissen, Pierey, Limburg, Visscher,  Le Clercq-Westhuis, Hinnen, Kingma, Odink, Bruins en Oegema.

Beneden vlnr: Bouwmeester, Timmerman, Netjes, De Jong, Doornbos, Strolenberg, Van den Berg, Winters, Dijk (voorzitter), Dunnink, De Noord en Smeenk.

Bestuursstukken en activiteitenkalender

Hier vindt u informatie over de (activiteiten-)agenda, vergaderdata en bestuursstukken. Voor oudere bestuursstukken kunt u contact opnemen met Elsbeth Mensink, email elsbethmensink@wdodelta.nl, telefoon:088-2331997.

Ons waterschap wil midden in de samenleving staan.  In verbinding met de omgeving zijn is dé uitdaging waarvoor we allemaal staan. In onze activiteitenkalender kunt u onder Waterschap in verbinding met … per activiteit op datum zien hoe wij in verbinding met onze omgeving staan!

Vergadering bijwonen

De algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden in de regel gehouden in het waterschapshuis te Zwolle.

Inspreken

Aan het begin van elke AB vergadering kunt u mondeling inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Hiervoor kunt u zich vooraf aanmelden bij Elsbeth Mensink, e-mail:elsbethmensink@wdodelta.nl of 088-2331997

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van het waterschap. Het bestuur beslist onder meer over het beleid van het waterschap, de wetten en regels, de begroting en de belastingtarieven.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) heeft vijf leden en een voorzitter. Het dagelijks bestuur maakt voorstellen waarover het algemeen bestuur moet besluiten. Daarnaast zorgt het DB ook voor de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord 2016-2019 is van de fracties Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, VVD en Ongebouwd. Dit akkoord weerspiegelt op hoofdlijnen de bestuurlijke ambities en onze accenten. Het toont onze identiteit en de strategische waarden die het dagelijks bestuur wil hanteren in onze werkwijze, bij het maken van onze afwegingen en in onze besluitvorming.

Bezwaar of beroep

Bent u het niet eens met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. Hoe u dat kunt doen leest u op onderstaande pagina.

Onze relatiebeheerders, uw contactpersoon

Het bestuur wil samen met de bedrijven, de organisaties, de inwoners en overheden een langjarige vertrouwensrelatie opbouwen zodat samenwerken vanzelfsprekend is. Dit doen onze bestuurders samen met onze relatiebeheerders. De relatiebeheerders zijn vaste aanspreekpunten voor al onze relaties en helpen u graag. In onderstaand overzicht kunt u zien wie uw aanspreekpunt is.

Contactpersonen provincies en gemeenten
Bertho Bulthuis

Arjan Schutte

 • Provincie Overijssel


Een fijne leefomgeving maken we allemaal samen

Bertho Bulthuis

 • Provincie Drenthe
 • LTO
 • Drents Collectief Natuur- en Landschapsbeheer
 • Collectief Noordwest Overijssel
 • Collectief Midden-Overijssel

Water staat centraal, maar het mag vooral ook leuk zijn...

Janneke Diels Marthijn Maneschijn

Janneke Diels

 • Gemeente Midden-Drenthe en Deventer

Inwoners die mij en mijn collega van de gemeente vertellen hoe ze met klimaatverandering en waterbeheer om willen gaan en daarvoor hun handen uit de mouwen willen steken, daar krijg ik enorm veel energie van!!

Marthijn Maneschijn

 • Gemeente Hoogeveen De Wolden Meppel (a.i.) Westerveld (a.i.)

Water is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving. Het is een maatschappelijk belang dat water in stedelijk gebied op orde is en blijft, dat inwoners het water kunnen beleven en ervan kunnen genieten en dat we nu en in de toekomst droge voeten houden- door te anticiperen op klimaatverandering. Ik werk daar graag aan mee samen met gemeenten en andere partijen in de bebouwde omgeving.

Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen

Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen

 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeenete Zwolle
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Olst-Wijhe

Dat we, waterschap en gemeente, samen met de bewoners en bedrijven een prettige en waterveilige leefomgeving weten te realiseren. Dat lukt alleen maar indien we elkaar leren kennen en gaan vertrouwen. Dan kunnen we samen plannen maken en realiseren.

Hanne de Witte

 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Kampen
Jan Super Dity Langendijk

Jan Super

 • Gemeente Steenwijkerland (a.i.) en
 • Gemeente Staphorst (a.i.)

Dity Langendijk

 • Rijkswaterstaat


Samen verbinden  en stroomlijnen van contacten

Michiel van Willigen

Frank Fokkema

Michiel van Willigen

 • Natuur Milieu Overijssel


Onze wereld is breder dan techniek, we zien de mensen voor wie we werken

Frank Fokkema

 • Vitens
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
Bert Moonen Petra Schep

Bert Moonen

 • Natuurmonumenten Overijssel
 • Staatsbosbeheer Drenthe
 • Staatsbosbeheer Overijssel
 • Landschap Overijssel

Petra Schep

 • Sportvisserij Oost Nederland
 • Hengelsportfederatie Groningen en Drenthe
Jacques Esenkbrink Elbert Majoor

Jacques Esenkbrink

 • Stichting IJssellandschap
 • Overijssels particulier grondbezit
 • Drents particulier grondbezit
 • Natuur- en Milieufederatie Drenthe

Water stroomt door een landschap van vele belangen. Succesvol samenwerken is voor mij dan ook het (h)erkennen van deze belangen en helpen te bundelen tot een rivier van initiatieven waar we allemaal beter van worden.

Elbert Majoor

 • VNO/NCW

Rolf van Toorn

Auke de Ridder

Rolf van Toorn

 • Recreatieschap Drenthe
 • Recreatieschap Salland
 • Watersportvereniging Groningen/Drenthe en Overijssel

Auke de Ridder

 • Stowa
Bert Kamerman Jan Dirk van der Borg

Bert Kamerman

 • Kadaster

Jan Dirk van der Borg

 • Ministerie van Defensie
 • Veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland