Wilt u meedoen aan één van onze aanbestedingen? Dan vindt u op deze pagina alle informatie die u daarvoor nodig heeft.

Actuele Europese en Nationale aanbestedingen

Al onze aanbestedingen maken we bekend op TenderNed. Hieronder ziet u per lopende aanbesteding een link naar Tenderned. Vervolgens kunt u doorklikken naar het digitale platform Negometrix. Daar kunt u zich gratis aanmelden.

 • Brokerdienstverlening ten behoeve van Waterkracht
  Samen met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Vechtstromen zoeken wij een brokerdienstverlening voor het ter beschikking stellen van interim professionals incl. aanpalende dienstverlening. 

 • Technische adviesdiensten 2021-2025
  Samen met waterschappen Rijn & IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland zoeken wij geschikte marktpartijen voor het verrichten van technische adviesdiensten. Het betreffen technische adviesdiensten voor diverse expertisegebieden ten behoeve van onze programma’s Waterketen, Watersysteem en Waterveiligheid.

 • De bouw van een nieuw gemaal Leenders
  Voor de bouw en de daarop volgende realisatiefase van het project 'Gemaal Leenders' zoeken wij een geschikte opdrachtnemer/marktpartij. We gaan het bestaande Gemaal Leenders vervangen door een nieuw gemaal. Het gemaal is gesitueerd in de provincie Overijssel net ten westen van Meppel tegenover de wachthaven en aan de provinciale weg N375. Dit betreft een onderdeel van het subsidieproject: Nijeveen Kolderveen gereed voor de Toekomst.

 • Levering van elektriciteit 2022-2023
  Samen met 6 andere waterschappen besteden wij de levering van elektriciteit aan voor de jaren 2022 en 2023, met de optiejaren 2024 en 2025. Ook de teruglevering van elektriciteit vanuit onze eigen opwekinstallaties maakt onderdeel uit van deze aanbesteding.

Geplande Europese Aanbestedingen voor 2022

Dit schema geeft inzicht in onze (voorlopige) planning maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor er pas later aan een aanbesteding begonnen kan worden.

Omschrijving

Jaar aanvang

Jaar afronding

Onderhoud E&W installaties

2021

2022

Vervanging Decos (Join)

2021

 

Afval

2022

2023

Meubilair

2021

2022

Raamovereenkomst beheer- onderhouds en crisiswerkzaamheden waterkeringen

2022

2022

Exoten bestrijding (alle exoten)

2021

2022

Industrieel reinigen

2021

2022

Inspecties persleidingen

2021

2022

hout / beschoeiing

2021

2022

Onderhoud wagenpark (auto's ouder dan 3 jaar)

2021

2022

Schoonmaak

2022

 

Telecommunicatiediensten

2022

 

RO Waterketen

2021

2022

RO Gemalen en stuwen

2022

2022

Onderhoud terreinen (Groen)

2022

2022

Rotating Equipment

2022

2022

Gedragscodes

We hebben gezamenlijk met andere waterschappen een algemene gedragscode opgesteld. Die zorgt voor een goede en professionele verhouding tussen ons en onze opdrachtnemers. De gedragscode lees je hier: De waterschappen als publieke opdrachtgever.

Daarnaast hebben we een gedragscode bij belangenverstrengeling. Want we vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft bij een aanbesteding. Lees deze hier: Ge­drags­co­de om­gang met be­lan­gen­ver­stren­ge­ling bij aan­be­ste­din­gen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij vinden een milieuvriendelijke en maatschappelijk bewuste manier van werken belangrijk. Dat belang geven we vorm met 4 thema’s. Deze thema’s wegen mee als we een keuze maken bij onze aanbestedingen. Hoe beter u uw bijdrage aan deze thema’s verwoord, hoe meer kans u maakt om de opdracht gegund te krijgen:

Klimaat en energie

De klimaatverandering confronteert ons met de opwarming van de aarde en de bijkomende vormen van wateroverlast. Daarom draagt het waterschap bij aan het besparen van energie en het verminderen van broeikasgassen. In de toekomst dalen hierdoor ook de kosten van het waterbeheer.

Duurzaam inkopen

WDODelta houdt voortdurend zijn eigen productieprocessen en die van zijn toeleveranciers tegen het licht. Waar verbeteringen mogelijk zijn, voeren wij die zo snel mogelijk door. Een verbetering die we al hebben doorgevoerd, is duurzaam inkopen. Dit betekent dat we bij inkoop en aanbestedingen niet alleen op de prijs-kwaliteit verhouding van potentiële leveranciers letten, maar ook op de manier waarop hun producten en diensten tot stand komen.

Bedrijfsvoering

WDODelta let goed op zijn eigen bedrijfsvoering. Wat kan efficiënter, hoe besparen we energie en hoe kunnen we het milieu minder belasten? Oplossingen hiervoor kunnen uiteenlopen van water- en energiebesparende maatregelen tot het verminderen van papierstromen en chemicaliën. We doen dit om onze ecologische voetafdruk als organisatie te minimaliseren.

Een zorgvuldig personeelsbeleid maakt deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Personeel is niet zomaar een productiefactor, maar 'human capital', waarin moet worden geïnvesteerd. Wij streven naar een goede personeelszorg, onder andere door het ziekteverzuim terug te dringen en een leeftijdsbewust personeelsbeleid te hanteren.

Internationale betrekkingen

In navolging van het WASH akkoord (Water Sanitatie Hygiëne akkoord van Schotland) dragen wij bij aan langjarige doelstellingen op het gebied van water, sanitatie en hygiëne. In het verband van de Dutch Water Authorities (DWA) van de Unie van Waterschappen wisselen we kennis en ervaring uit met andere landen, zoals Zuid Afrika, Burkina Faso, Roemenië, Bolivia, Benin en Mongolië. Lees hier meer over op de pagina interationale samenwerking.

Samenwerking

Dit alles kan WDODelta niet alleen. Daarom werken we nauw samen met adviesorganen, bedrijfsverenigingen en maatschappelijke organisaties. Wilt u weten wie onze partners zijn? Kijk dan op de pagina externe partners.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u reageren op ons aanbestedingsbeleid? Heeft u een vraag, idee of kritiek? Neem contact op. Heeft u een klacht over een aanbesteding? Klop dan aan bij ons Meldpunt Aanbesteden.

Heeft u gevonden wat u zocht?