Het waterschap heeft de 'Uniforme klachtenregeling Aanbesteden waterschappen Waterkracht' van toepassing verklaard. Op grond van deze klachtenregeling kunnen bezwaren tegen een lopende aanbesteding, die onvoldoende zijn afgehandeld in de 'Nota van Inlichtingen', binnen zes kalenderdagen voor de sluiting van de betreffende aanbesteding met een formulier worden aangegeven.

Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden

Naar aanleiding van het het advies ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ heeft het samenwerkingsverband Waterkracht (waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland) gezamenlijk een Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden vastgesteld. Voor afhandeling van deze klachten is een klachtenmeldpunt aanbesteden ingericht.

Een klacht indienen

Klachten hebben betrekking op handelen of nalaten van het waterschap in een aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen worden ook de meervoudige onderhandse procedure als de enkelvoudige onderhandse procedure begrepen.

Een klacht indienen kan via het klachtenformulier of via de mail naar meldpuntaanbesteden@wdodelta.nl. Bekijk hier de Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden waterschappen.