Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij het waterschap over de manier waarop het waterschap zich tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. 

Hoe dient u een klacht in?

Iedereen mag een klacht indienen. U kunt een klacht indienen als u te maken hebt gehad met onbehoorlijk gedrag van een van onze medewerkers of bestuurders. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus geluisterd wordt. Of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Of als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent. 

U kunt uw klacht schriftelijk of digitaal indienen(zie hieronder het formulier). Vermeld duidelijk of uw klacht over een persoon gaat of over de uitvoering van een taak. Als u een klacht heeft  over een persoon vermeld dan uw naam en adres, de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht, een omschrijving van de gedraging en de datum.Heeft u een klacht over de uitvoering van een taak: vermeld dan uw naam en adres, een omschrijving van de klacht en de datum.

U kunt uw klacht verzenden aan Waterschap Drents Overijsselse Delta t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Hoe verloopt de afhandeling van uw klacht?

U ontvangt bij een klacht altijd een ontvangstbevestiging, tenzij wij de klacht binnen enkele dagen kunnen oplossen. Dan ontvangt u bericht over de manier van afhandelen. Een klacht tegen een bestuurder of ambtenaar wordt schriftelijk bevestigd en inhoudelijk behandeld door een klachtencoördinator. Het streven is de klacht binnen zes weken af te handelen, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw klacht mondeling toe te lichten. In bijzondere gevallen kunnen we de afhandeling van uw klacht met vier weken verlengen. U krijgt van de klachtencoördinator altijd een schriftelijke reactie.

Klacht over uw waterschapsbelasting?

Heeft u een klacht over uw belastingaanslag, dan kunt u contact opnemen met het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn). U betaalt uw belasting aan GBLT; zij regelen voor ons de waterschapsbelasting. U krijgt van hen ook de aanslag. (volgens mij staat het er nu dubbel: u betaalt de belasting en u krijgt de aanslag).

Formulier klacht indienen

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit formulier dient ervoor uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. U verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan. Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wilt u eerst kijken of we er via het normale contactformulier uit kunnen komen? Klik dan op de button voor het contactformulier.

Ga naar het algemene klachtenformulier   Ga naar het contactformulier

Heeft u schade geleden?

We proberen het natuurlijk te voorkomen, maar het kan zijn dat u schade lijdt door handelen of nalaten van het waterschap. Het kan gaan om schade door de uitvoering van een besluit van het waterschap (rechtmatig handelen) en overige soorten schade.

Ga naar de pagina over nadeelcompensatie, schade of klacht

Niet eens met een beslissing

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het waterschap? U kunt met onderstaand formulier bezwaar tegen dit besluit maken. Dit bezwaar kunt u indienen als u belanghebbende bent (U bent het niet eens met het aan u gerichte besluit of u woont bijvoorbeeld in de buurt van waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden of u bezit er een stuk land). Het onderstaande formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Ga naar het formulier bezwaar maken

Nationale Ombudsman

De betrokken persoon of dienst krijgt de kans fouten te herstellen. Doel van de klachtenbehandeling is immers dat het waterschap leert van zijn fouten. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Deze is dagelijks telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via het gratis nummer 0800-3355555. U kunt bij de Nationale Ombudsman klachten indienen die aan zes voorwaarden voldoen:

  • De klacht gaat over de overheid;
  • De klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels;
  • De klacht gaat niet over de uitspraak van een rechter;
  • U heeft geen mogelijkheid (gehad) om bezwaar of beroep in te stellen;
  • Uw probleem speelde korter dan een jaar geleden;
  • U heeft al geklaagd bij de overheidsinstantie zelf.