Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. Op deze pagina vindt u daar alle informatie over.

Een bezwaarschrift kan alleen worden ingediend tegen besluiten. Dit is geregeld in afdeling 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het maken van een bezwaar is gebonden aan een termijn. Deze staat meestal bij het besluit vermeld en bedraagt over het algemeen zes weken na toezending. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Dit mondeling toelichten wordt ook wel ‘horen’ genoemd. Dit horen gebeurt ten overstaan van een bezwarencommissie. Ook vertegenwoordigers van het waterschap en eventuele belanghebbenden worden voor deze hoorzitting uitgenodigd. De bezwarencommissie bestaat uit leden die geen binding hebben met het waterschap. De commissie geeft het bestuursorgaan vervolgens een advies over hoe het op het bezwaarschrift moet beslissen.

Hoorzittingen bezwarencommissie

Er is een overzicht van de leden van de bezwarencommissie met hun nevenfuncties en zittingsduur.

Er is geen vast schema voor de hoorzittingen van de bezwarencommissie. De hoorzittingen zijn openbaar. Wanneer er een hoorzitting wordt gepland wordt dat op deze pagina vermeld. Als u als toeschouwer aanwezig wilt zijn verzoeken wij u zich aan te melden via bezwarencommissie@wdodelta.nl en vervolgens tijdig aanwezig te zijn voor aanvang van de zitting.

Geplande hoorzittingen

  • Er is op dit moment geen hoorzitting gepland.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit);
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Bezwaar kan bijvoorbeeld worden ingediend wanneer het waterschap uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, ontvangt u binnen 10 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging of een uitnodiging voor de hoorzitting van de bezwarencommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Mocht u na 10 dagen nog geen ontvangstbevestiging of uitnodiging hebben ontvangen, informeer dan of uw bezwaarschrift wel is ontvangen. U kunt dan bellen naar ons algemene nummer: 088-2331200 en vragen naar de secretaris van de Bezwarencommissie of mailen naar bovengenoemd mailadres. Ook voor andere vragen over uw bezwaarschrift kunt u bij de secretaris terecht.

Online indienen

Via het digitale formulier, kunt u bezwaar indienen. U dient hiervoor over DigiD te beschikken. De wet schrijft namelijk voor dat een bewaar moet zijn ondertekend.

Indienen per post

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • Datum;
  • Naam en adres van de indiener;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • De gronden van het bezwaar.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB Zwolle

In sommige gevallen is de bezwaarschriftprocedure niet nodig. U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht. Deze rechtbank is bevoegd omdat het Waterschap Drents Overijsselse Delta statutair in Meppel gevestigd is.