Inloopbijeenkomst versterking Stenendijk Hasselt

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners van Hasselt een bijeenkomst over het project Stenendijk Hasselt. Deze historische dijk moet versterkt worden. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 14 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in Korenmolen De Zwaluw, Stenendijk 7 in Hasselt. Het waterschap vertelt waarom de dijk moet worden versterkt, wat de planning is voor het komende jaar en wanneer en hoe inwoners mee kunnen denken. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Dijkversterking

Het waterschap beoordeelt regelmatig of de dijken voldoende bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de rivieren. Uit onderzoek blijkt dat de Stenendijk onvoldoende sterk is en niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid voldoet. De dijk is nu veilig, maar kwetsbaar voor komende extreme situaties. Komend jaar onderzoekt het waterschap wat de beste oplossing is om tot een veilige Stenendijk te komen. WDODelta inventariseert de mogelijke oplossingen, brengt effecten en de kosten in beeld en onderzoekt hoe de meest kansrijke oplossingen goed in de omgeving passen. Deze verkenningsfase wordt afgesloten met een besluit door het Algemeen Bestuur van het waterschap: het vaststellen van het Voorkeursalternatief. Tijdens dit onderzoek betrekt het waterschap inwoners, belangengroepen en bedrijven, gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat bij deze Verkenning.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stenendijk Hasselt.