Grondeigenaren, huurders en pachters

Op en langs de IJsseldijk bevinden zich meer dan 500 grondeigenaren, huurders en pachters. In deze fase van het project wordt met deze gehele groep contact gelegd als de kansrijke alternatieven zodanig zijn uitgewerkt dat de dimensies van het ruimtebeslag van de alternatieven met meer zekerheid bekend zijn.

In de Verkenningsfase wordt het ruimtebeslag van de kansrijke alternatieven nauwkeuriger bepaald. Najaar 2018 worden de grondeigenaren en bewoners van een woning in het ruimtebeslag van een van de kansrijke alternatieven geïnformeerd over de dimensies van de verschillende Kansrijke Alternatieven. Hiermee wordt bij een grote groep individuele belanghebbenden duidelijkheid gecreëerd over de mogelijke impact van de Kansrijke Alternatieven voor hun perceel en woon- en leefomgeving. De eigenaren van gronden waar het alternatief dijkverlegging wordt onderzocht worden individueel benaderd om hun inbreng op te halen voorafgaand aan de ontwerpateliers.

Voorafgaand aan de keuze van het Voorkeursalternatief in 2019 worden alle individuele belanghebbenden twee keer uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten:

  1. informatiebijeenkomsten over de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen;
  2. informatiebijeenkomsten over het concept-Voorkeursalternatief.

Aan het eind van de Verkenningsfase is het nog niet duidelijk hoe de dijkversterking ingepast wordt rond woningen. Bij besluitvorming over het Voorkeursalternatief is wel bekend welke woningen binnen het ruimtebeslag vallen van het Voorkeursalternatief. Hierbij is dan ook bekend of de functie wonen behouden kan blijven op de verschillende locaties die binnen het ruimtebeslag vallen van het ruimtebeslag van het Voorkeursalternatief en zo ja, welke maatwerkoplossingen daarbij mogelijk zijn. Zie ook het speciale informatieblad voor bewoners of perceeleigenaren (pdf, 727 kB) nabij de dijk:

Mocht u als grondeigenaar, bewoner, huurder of pachter tijdens de Verkenningsfase behoefte hebben aan individueel contact met het waterschap, bijvoorbeeld bij bouwplannen in de dijkzone, dan gaan wij hier graag over in gesprek. U kunt het projectteam bereiken door te bellen naar 088-233 1200 en te vragen naar Wilgert Veldman.

In de Planuitwerkingsfase (2020-2022) gaat het waterschap in gesprek met de betreffende grondeigenaren over de maatwerkoplossingen en bijbehorende schadeloosstelling. Aan het eind van de Planuitwerkingsfase wordt door het Algemeen Bestuur van het waterschap de keuze gemaakt welke maatwerkoplossing wordt toegepast. Dit wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet (of Projectbesluit).