Waarom dijkversterking?

Uit veiligheidsanalyses blijkt dat de gehele Stenendijk Hasselt niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. In deze veiligheidsanalyses is onderzocht wat de kans per jaar is dat, door falen van de dijk, het achterliggende gebied onder water loopt. Deze kans is vergeleken met de wettelijk vastgelegde normen. Er zijn verschillende redenen waardoor de dijk, zoals dat heet, kan falen bij extreme waterstanden. In de Waterwet zijn veiligheidsnormen vastgelegd waaraan een dijk moet voldoen. Op basis van berekeningen is daarmee vastgesteld welke opgave er ligt om de dijk weer aan de vereiste veiligheidsnormen te laten voldoen.

Verhogen of versterken?

Bij de huidige hoogte stroomt er bij extreem hoge waterstanden meer water over de dijk dan waar de bekleding van de kruin en het binnentalud op berekend zijn. Omdat de dijkbekleding, ofwel de grasmat, niet berekend is op grote(re) hoeveelheden water wat over de dijk stroomt, kunnen de kruin en het binnentalud wegspoelen waardoor de dijk bezwijkt. Om dit te voorkomen kan de bekleding op het binnentalud versterkt worden of moet de dijk verhoogd worden. Dit geldt voor de hele dijk, behalve het gebied rondom de molen. Deze versterking is daar waar woningen direct aan de dijk staan ook nodig om het binnentalud stabiel te houden bij hoge waterstanden.

Constructie Stenendijk

De constructieve sterkte van de muur is moeilijk te bepalen: de muur bestaat uit veel verschillende stukken, waarvan we ook nog eens niet weten hoe ze precies zijn opgebouwd. Scheuren in de muur geven aan dat de constructie niet op alle locaties sterk genoeg is. Daarnaast bestaat het risico dat de muur naar voren kantelt, richting de uiterwaarden. Tijdens of vlak na hoogwater kan de muur bezwijken. Dit kan komen doordat de muur instort (niet sterk genoeg is), hij kantelt of omvalt.

Piping

Tijdens hoogwater kan water dat onder de dijk doorstroomt zand meevoeren, waardoor er kanaaltjes onder de dijk ontstaan die de dijk verzwakken, waarna de dijk bezwijkt. Dit fenomeen noemen we piping. De opbouw van de bodem onder de dijk, in combinatie met de waterstanden bij hoog water en de breedte van de dijk, maken het mogelijk dat piping optreedt en de dijk bezwijkt. Dit is het geval voor het gehele traject, met uitzondering van het gebied rondom de molen en het gebied tussen dijkpaal hm 31,8 en hm 31,9.

Langs een klein gedeelte van traject Stenendijk Hasselt staat geen muur, maar ligt een buitentalud met grasbekleding. Een deel van de grasbekleding is onvoldoende sterk en kan door stroming en/of golven beschadigd raken. De dijk kan dan bezwijken doordat de onderliggende grond wegspoelt.