Nieuwsbrief | maart 2017

Header nieuwsbrief
Nummer 1 | maart 2017

De IJsseldijk krijgt strengere eisen om Salland en de stad Zwolle nog beter tegen overstromingen te beschermen. Het waterschap wil daarom de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle verbeteren. De komende jaren onderzoekt het waterschap welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Hans de Jong zei tijdens de inloopbijeenkomsten: 'U woont veilig, we inspecteren de dijk regelmatig, maar versterking is nodig'. Hieronder informatie voor u op een rij.

Waterschap start Verkenningsfase

Van De Haereweg in Olst tot aan de Spooldersluis in Zwolle voldoet de IJsseldijk niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Daarom onderzoeken wij van 2017 tot 2019 welke verbeteringen genomen moeten worden om te voldoen aan de veiligheidsdoelstelling. Dat noemen wij de verkenningsfase. Die start met het inventariseren van alle mogelijke oplossingen en ideeën voor een veilige IJsseldijk. Daarna onderzoeken wij vervolgens per traject wat de effecten en kosten zijn van de meest kansrijke oplossingen en hoe die het beste passen in de omgeving.
In al deze stappen trekken we samen op met bewoners, belangengroepen en bedrijven, Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe en Staatsbosbeheer.
De IJsseldijk is te lang om ineens aan te pakken, daarom wordt het werk in delen voorbereid. Eind 2019 wordt per deel de beste oplossing gekozen, het zogenoemde voorkeursalternatief. Vervolgens gaan we de plannen verder uitwerken en definitief maken. Naar verwachting gaat vanaf 2023 de schop in de grond en worden de maatregelen uitgevoerd

kaart

Wat is er aan de hand met de IJsseldijk Zwolle-Olst?

Het waterschap beoordeelt regelmatig of de dijken voldoende bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de rivieren. Uit onderzoek in 2016 blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is en niet aan de zwaardere nieuwe eisen voldoet. De IJsseldijk is onvoldoende sterk om Salland en de stad Zwolle in de toekomst voldoende te beschermen tegen overstromingen.
Er is een grote kans dat het kwelwater onder de dijk zand meeneemt. Dit wordt piping genoemd. Dit kan er voor zorgen dat de dijk verzwakt en kan instorten. Het beginstadium van piping is de afgelopen jaren al enkele malen in de praktijk waargenomen, ook bij relatief lage waterstanden. Daarnaast is de bekleding (gras op zanddijk) niet overal sterk genoeg. Wanneer bij een sterke stroming het water over de dijk komt, kunnen sterke golven het gras wegslaan, waarna het water de kans heeft om de zachte grond van de dijk weg te spoelen.

Foto 2 OlstFoto 3 Zwolle

Grote betrokkenheid bij alle bezoekers

Zonder uw inbreng geen veilige en mooie dijk! Daarom kwamen wij naar u toe. Wij waren nieuwsgierig naar uw ervaringen met het wonen langs de dijk en uw ideeën voor een veilige en mooie dijk. Medewerkers van het waterschap vertelden over de planning van het project en welke stappen de komende jaren genomen gaan worden. En natuurlijk was er tijd voor allerlei vragen. Veel aanwezigen waren blij dat WDODelta in zo’n vroeg stadium de bewoners van de IJsseldijk betrokken bij de komende verkenning en verbetering van de IJsseldijk. 'Jullie maken jullie motto in verbinding zijn, echt waar', zei een van de bezoekers.
In totaal kwamen in Olst, Zwolle, Herxen en Wijhe ruim 300 belangstellenden naar de inloopbijeenkomsten. Belangrijker nog dan het aantal bezoekers, was de grote betrokkenheid bij alle bezoekers en de vragen, ideeën en opmerkingen op deze avonden.

Foto 4 HerxenFoto 4 Wijhe

Veel aanmeldingen Dijkdenkers

Tijdens de inloopbijeenkomsten werd ook het initiatief Dijkdenkers gepresenteerd. Dijkdenkers zijn bewoners, belangengroepen, overheden en bedrijven in de omgeving, die actief willen meedenken met het plan voor de dijkverbetering. Zo werken we samen aan een veilige en mooi ingepaste dijk. De dertig Dijkdenkers die zich tot nu toe gemeld hebben kortgeleden een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst. We hopen samen een inspirerende, representatieve groep te kunnen vormen. Er is nog ruimte voor een paar extra Dijkdenkers. We zoeken met name dijkbewoners uit Olst en Den Nul. Woont u in deze dorpen en wilt u Dijkdenker worden? Stuur dan een e-mail aan: ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl

Dijkdenker voorkantDijkdenker achterkant

Van ideeën en wensen naar meekoppelkansen

We halen niet alleen inspiratie op bij de Dijkdenkers, maar ook uit alle ideeën en wensen vanuit de hele omgeving. De inloopavonden, die wij gedurende het project organiseren, gaven en geven daartoe gelegenheid. We kijken of uw inbreng eventueel meegenomen kan worden in de uitvoering.
U kunt ze ook steeds aan ons doorgeven via telefoon of per mail.
En, wat doen wij er vervolgens mee? Om een zogenoemde meekoppelkans echt mee te kunnen nemen, is er altijd een initiatiefnemer nodig om minimaal de kosten en risico’s mee te delen.

Onderzoeken van start

Een van de eerste stappen in de verkenningsfase is het uitvoeren van een aantal onderzoeken om de huidige dijk en haar omgeving goed in beeld te krijgen. Deze onderzoeken worden gedaan door adviesbureau Royal HaskoningDHV in samenwerking met archeologisch en cultuurhistorisch adviesbureau Vestigia, waarbij gegevens van veel andere partijen worden gebruikt. De onderzoeken zijn eind maart gereed en geven een goed overzicht van de huidige functies van de dijk en haar omgeving voor de thema’s ecologie, bodem, landschap, cultuurhistorie en archeologie.

Aandacht voor landschap en cultuurhistorie

Naast de hierboven genoemde onderzoeken gaan we komende maanden ook aan de slag met het opstellen van een handreiking ruimtelijke kwaliteit. Deze handreiking is onder andere een analyse van het landschap en de cultuurhistorie van de dijk en haar directe omgeving. Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van eerder genoemde onderzoeken en reeds aanwezige gegevens van de huidige functies en waarden van de dijk. De Dijkdenkers worden uitgenodigd om hierin actief mee te denken. Op deze wijze krijgt het waterschap een beeld van de kernkwaliteiten, knelpunten en kansen van de dijk en omgeving.

Planning

Planning aangepast