Nieuwsbrief | 1 maart 2018

Dijkversterking IJsseldijk Zwolle - Olst
Nummer 4 | maart 2018

We gaan verder

We komen naar u toe, schreven we in de vorige nieuwsbrief. En dat hebben we geweten. Veel dijkbewoners en belangstellenden hebben de inloopbijeenkomsten bezocht! U heeft meegedacht en meegesproken over uw IJsseldijk. Hoe dat ging en wat het vervolg is, leest u in deze nieuwsbrief.

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst leeft!

IJsseldijk Zwolle-Olst

Dat kan ik met veel plezier constateren. Ruim 500 belangstellenden mochten we verwelkomen op de inloopbijeenkomsten over de versterking van de dijk langs de IJssel tussen Zwolle en Olst. Een beter bewijs is er niet dat WDODelta met zaken bezig is waar u over mee wilt praten. Kijkend naar ons motto waren en zijn we goed met u in verbinding. Wij willen dat graag blijven en wij hopen dat u dat ook wilt, want we staan nog maar aan het begin van de route die moet leiden tot een veiliger Salland en Zwolle.

Ik las eens dat een verstandige vraag de helft is van een wijsheid. Onze medewerkers hebben hun best gedaan om de inloopbijeenkomsten zo in te richten dat u uw vragen en opmerkingen kwijt kon. Zij weten veel over dijken en over versterking van een dijk, maar zij hebben de afgelopen periode veel gehad aan uw wijsheid tijdens de inloop- en de dijkdenkersbijeenkomsten. Onze kennis (wijsheid) is inderdaad gegroeid dankzij uw aanwezigheid. Uw ervaringen en opmerkingen zijn voor ons als waterschap belangrijk om te komen tot aanvaardbare oplossingen, die draagvlak hebben.

Wat ik ook heel mooi vind is dat de dijkdenkersgroep is gegroeid. Heel fijn dat steeds meer mensen willen meedenken over hoe de dijk er in de toekomst uit moet zien.

Het voorstel met de oplossingsrichtingen is in het Dagelijks Bestuur besproken. Wat wij als dagelijks bestuur hebben besloten en wat het vervolg daarvan is, leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Graag wil ik ook nog wijzen op een prachtig magazine dat is gemaakt: Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst. Dit magazine beschrijft de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen en geeft aan wat de kwaliteiten en knelpunten van en aan de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst zijn. Ook wordt de beleving van de IJssel toen en nu beschreven, mede aan de hand van enquêtes, die in het najaar van 2017 zijn afgenomen (u kunt het magazine downloaden via de projectwebsite: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst).

Leest u de nieuwsbrief door, want er staat genoeg informatie en nieuws in. Ik wijs u met veel genoegen op de link van een uitzending van De Wereld Draait Door, waar u het gedicht van Jan Terlouw over de IJssel kunt horen en lezen (u kunt de link downloaden via de projectwebsite). Een gedicht dat mij en ik denk ook u uit het hart is gegrepen. Terlouw schrijft dat hij voor geen geld zijn mooie IJssel zou willen missen. En eindigt met: ‘Waaraan beleef je echt plezier? Wie is je grote liefde?’ Dan wint uiteindelijk mijn rivier.

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat daar met veel partijen en met u aan werken.

Hans de Jong, lid van het Dagelijks Bestuur

Wat heeft het Dagelijks Bestuur besloten?

IJsseldijk Zwolle-Olst

Het Dagelijks Bestuur heeft dinsdag 20 februari besloten om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (het onderzoeksplan voor het milieueffectenonderzoek) vrij te geven voor ter inzage legging en het onderzoek naar de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking te starten.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt binnenkort vastgesteld door Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel en ligt vanaf 8 maart ter inzage. U kunt het onderzoeksplan downloaden via de projectwebsite: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst.

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het dijkversterkingsproject wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hiervoor is een onderzoeksplan opgesteld, de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit beschrijft de voorgestelde aanpak voor het onderzoek en welke alternatieven worden onderzocht. Deze notitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure.

De oplossingsrichtingen gaat het waterschap in 2018 en 2019 verder uitwerken. Welke oplossingsrichtingen dit zijn kunt u nalezen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De notitie ligt tot 19 april 2018 ter inzage.

Wilt u reageren?

Iedereen kan een reactie indienen op het onderzoeksplan (de notitie Reikwijdte en Detailniveau). Reacties of opmerkingen kunnen van 8 maart 2018 tot 19 april 2018 verstuurd worden aan de provincie Overijssel naar de heer Mulhof: postbus@overijssel.nl. In uw reactie kunt u aangeven wat u in de MER-onderzoek onderzocht wilt hebben en of u aandachtspunten heeft voor de aanpak van het onderzoek.

Veel bewoners naar inloopbijeenkomsten

Inloopbijeenkomst IJsseldijk Zwolle-Olst

In januari zijn vier inloopbijeenkomsten georganiseerd over de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. In Wijhe, Olst, Herxen en Zwolle kwamen veel belangstellenden. Iedereen wilde weten welke oplossingsrichtingen op welke plek werden voorgesteld door het waterschap. Vorig jaar is per traject geïnventariseerd welke oplossingsrichtingen in het vervolg van het project onderzocht gaan worden. Belangrijk hierbij is dat de dijk weer veilig wordt en welke effecten de dijkversterkingsmaatregelen hebben. Er zijn veel ideeën voor dijkversterking verzameld. Ideeën van dijkdenkers, experts en overheden. Deze zijn bestudeerd en op hoofdlijnen beoordeeld. Dit heeft geleid tot het voorstel dat gepresenteerd is tijdens de inloopbijeenkomsten.

Elke bijeenkomst had dezelfde opzet: een korte presentatie over het project en doorlopend een informatiemarkt waar medewerkers van het waterschap aan de hand van kaartmateriaal uitleg gaven over de mogelijke oplossingen per dijktraject. Ook was er ruimte voor vragen en gesprek.

In het algemeen was er veel begrip voor de noodzaak van een dijkversterking, maar was er ook behoefte aan duidelijkheid. Veel dijkbewoners willen natuurlijk zo snel mogelijk weten waar ze met de dijkversterking aan toe zijn. Tijdens de inloopbijeenkomsten werd dit door verschillende bewoners onder onze aandacht gebracht. Helaas kunnen we deze duidelijkheid pas geven in de loop van het project. Definitieve antwoorden zijn pas te geven wanneer de plannen na de formele vaststellingsprocedure niet meer wijzigen.

Vanaf 2020 gaat het waterschap in ieder geval met alle grondeigenaren in gesprek over de concrete inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen en over schadeloosstelling.

Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst

IJsseldijk Zwolle-Olst

Benieuwd naar de geschiedenis van de IJsseldijk? Wist u dat men in de 11de eeuw al begon met de eerste dijken? En wist u dat er in de bloeitijd van de baksteenindustrie wel 75 ovens stonden? Of dat de IJsseldijk route 96 bochten kent?

U vindt dit en nog veel meer wetenswaardigheden terug in het IJsseldijk magazine (u kunt het magazine downloaden via de projectwebsite: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst).

Het magazine beschrijft de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen en de kwaliteiten en knelpunten van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Het is opgesteld door landschapsarchitecten van Bosch Slabbers i.s.m. historicus Ferdinand van Hemmen.

Het magazine laat ook de belevingswaarden van de IJsseldijk zien. De beleving van toen en nu. Verspreid door het magazine vindt u persoonlijke verhalen en anekdotes van omwonenden en een groep betrokken dijkdenkers. De enquête over de IJsseldijk geeft een kijk op het gebruik en de beleving van het gebied anno 2017. Wat zijn de mooiste plekken langs de dijk? Wat zijn de kwaliteiten en knelpunten?

Waar liggen volgens bewoners en bezoekers kansen voor de ontwikkeling van de dijk?

Wie is het Omgevingsplatform?

4. Als illustratie bij Omgevingsplatfrom

In het Omgevingsplatform voor dit project zitten vertegenwoordigers belangen(verenigingen) langs de IJsseldijk. Zij geven ideeën, wensen en kritische noten uit de omgeving bij ons aan en delen informatie met hun eventuele achterban. Zij kunnen voor u ook een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wilt geven om tijdens de vergaderingen te bespreken.

Het Omgevingsplatform heeft het waterschap recent geadviseerd over het voorstel met te onderzoeken oplossingsrichtingen. Het Omgevingsplatform heeft een positief advies gegeven en vroeg aandacht voor het voorzetten van de heldere communicatie naar bewoners met oog voor de beleving van mensen, oog voor de belangen van de landbouwsector in de afweging tot een Voorkeursalternatief en aandacht voor het draagvlak van meekoppelkansen.

Het komend jaar werkt het Omgevingsplatform mee aan de uitwerking van de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking.

In 2019 adviseert het Omgevingsplatform het bestuur van het waterschap over het concept Voorkeursalternatief.

Flinke groei groep dijkdenkers

IJsseldijk Zwolle-Olst

De groep dijkdenkers is flink gegroeid! Inmiddels zijn er 100 geïnteresseerden, veelal bewoners rond de IJsseldijk. Dijkdenkers zijn bewoners of belangstellenden die actief mee denken en meewerken aan de dijkversterking in hun leefomgeving. De groep dijkdenkers komt circa 3 keer per jaar bij elkaar. We denken momenteel na over een goede vorm waarin we de grote groep dijkdenkers zo goed mogelijk kunnen betrekken en er ruimte blijft voor een gesprek met elkaar. De dijkdenkers ontvangen in maart meer informatie over de organisatie en eerstvolgende bijeenkomst.

Agenda

8 maart – 19 april: ter inzage legging notitie Reikwijdte en Detailniveau

Meer informatie? kijk op IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).