Bestuursvoorstel Voorkeursalternatief online

Op 12 september nam het Algemeen Bestuur een besluit over het Voorkeursalternatief (VKA) voor de dijk tussen Zwolle en Wijhe. > Persbericht

Wilt u het Verkenningenrapport met een toelichting op het Voorkeursalternatief inzien, dan vindt u die op onze website.

Met dit besluit is de Verkenningsfase afgesloten.

In vergelijking met het concept-voorkeursalternatief, dat tijdens de bijeenkomsten met u is gedeeld, is een aantal reacties en adviezen binnengekomen en zijn enkele aanpassingen gedaan in het VKA en verkenningenrapport. Die vindt u puntsgewijs hieronder:

  • Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het Rijk onderzoeken, in samenwerking met het waterschap, de haalbaarheid van een dijkverlegging voor het dijktraject Paddenpol. Recente beleidsontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden voor financiering. Een dijkverlegging biedt kansen voor waterstandsdaling, ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling. De partijen onderzoeken of zij daarvoor de financiering rond krijgen. Het Voorkeursalternatief bestaat voor dit traject nu uit een dijkversterking, de optie voor een dijkverlegging wordt als mogelijkheid meegenomen. Of de dijkverlegging kansrijk is of vervalt wordt eind 2019 besloten.
  • Daarnaast wordt in de volgende fase een aantal meekoppelkansen verder uitgewerkt. Dit zijn kansen op het gebied van verkeersveiligheid en recreatie. Een tweetal meekoppelkansen wordt niet verder onderzocht. Het gaat hierbij om het fietspad van Den Nul naar Wijhe en de parallelweg tussen Den Nul en Wijhe.
  • Ontvangen reacties verwerkt en gebundeld: De reacties die het waterschap heeft ontvangen zijn verwerkt in het Verkenningenrapport en gebundeld weergegeven in de reactienota VKA. Daarnaast is een notitie Draagvlak bijgevoegd waarin reacties over het draagvlak voor het VKA uit bijeenkomsten, keukentafelgesprekken en de schriftelijke reacties zijn samengevat. Dit geeft het bestuur een goed overzicht van het draagvlak voor het voorgenomen besluit.