Algemeen bestuur akkoord met voorkeur dijkversterking IJsseldijk

Header foto
IJsseldijk Zwolle-Olst, 12 september 2019

Voorkeur dijkversterking akkoord

Voorkeur dijkversterking akkoord

Vanmiddag heeft het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aangegeven welke voorkeur het heeft hoe de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst moet worden versterkt. De IJsseldijk is onderdeel van het landelijke HWBP-programma en moet worden verbeterd, omdat die niet meer voldoet aan de wettelijke normen.

Dit zogeheten Voorkeursalternatief (VKA) bestaat voor een groot deel uit een binnendijkse dijkversterking en een oplossing om te voorkomen dat bij hoogwater op de IJssel zand wordt meegevoerd door water dat onder de dijk doorstroomt. Op de andere dijktrajecten bestaat het VKA uit een buitendijkse versterking richting de rivier of een constructieve oplossing, zoals een diepwand of een damwand. Op voorstel van het algemeen bestuur wordt op traject 13.1 Schellerdijk, naast een binnendijkse versterking, ook een buitendijkse versterking onderzocht. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle, moet de dijk worden verhoogd. > Persbericht

Aanpassingen Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is nagenoeg gelijk aan het concept-voorkeursalternatief dat in het voorjaar is gepresenteerd. De aanpassingen ten opzichte van het concept bestaan uit een aanvullend onderzoek voor een dijkverlegging bij de Paddenpol. Daarnaast vervallen er twee meekoppelkansen; het fietspad van Den Nul naar Wijhe en de parallelweg tussen de Duursche Waarden en Wijhe worden niet verder onderzocht. Ook wordt op voorstel van het algemeen bestuur op traject 13.1 Schellerdijk, naast een binnendijkse versterking, een buitendijkse versterking onderzocht.

Vragen en antwoorden

Op onze website vindt u de meeste gestelde vragen en antwoorden over het project. Staat uw vraag hier niet bij? Mail gerust naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers Joosje Bachman, Marijn Linde of Margreet Krol via tel.: 088-2331200.

Inloopbijeenkomsten

Inloopbijeenkomsten

We nodigen u uit (pdf, 85 kB) voor een inloopbijeenkomst, waarin we graag een terugkoppeling geven van het besluit door het Algemeen Bestuur. Op maandag 23 september en op dinsdag 1 oktober zijn er tussen 19.00 en 21.00 uur twee inloopbijeenkomsten. Ook vertellen we u over de grond- en ecologische onderzoeken, die momenteel worden uitgevoerd en is er informatie over de hoofdlijnen van de planuitwerkingsfase. U kunt op een zelf gekozen moment komen. U bent welkom in:

  • Wijhe: maandag 23 september, tussen 19:00-21:00 in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1)
  • Zwolle: dinsdag 1 oktober, tussen 19:00-21:00 in het wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2)

Onderzoeken

vleermuis

Voor de uitwerking van het voorkeursalternatief hebben we meer informatie nodig over de bodemopbouw en de beschermde diersoorten op en rond de dijk. Zo kunnen we in het plan en tijdens de uitvoering voorzien van de juiste informatie, het ontwerp verder uitwerken en op een goede manier met de aanwezige natuur omgaan. Het waterschap begon daarom eind maart met verschillende onderzoeken. Denk hierbij aan grondonderzoek op en rondom de dijk en onderzoek naar de aanwezigheid van verschillende diersoorten. Zo zijn de locaties waar vleermuizen in boomholtes kunnen zitten viermaal bezocht. Ook weten we nu waar steen- en kerkuilen rondom de dijk zitten en zijn sommige poelen onderzocht op de aanwezigheid van kamsalamanders en modderkruipers.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren. Meer informatie op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst.

U kunt zich hier aan- of afmelden