Veldonderzoek: beschermde diersoorten

In de planuitwerkingsfase (2020-2020) werken we het ontwerp van de dijk steeds verder uit. In deze fase hebben we meer informatie nodig over de beschermde diersoorten op en rond de dijk. Zo kunnen we in het plan en tijdens de uitvoering op een juiste manier met de aanwezige natuur omgaan.

Het waterschap start daarom eind maart met het uitvoeren van ecologisch veldonderzoek. We onderzoeken bijvoorbeeld de aanwezigheid van vleermuizen en nestlocaties van vogels in bomen en tuinen, broedvogels in de uitwaarden, en amfibieën in sloten en poelen. De meeste onderzoeken vinden overdag plaats, alleen het onderzoek naar vleermuizen vindt vooral ’s nachts en in de schemering plaats. Het onderzoek zal vooral vanaf de openbare weg plaatsvinden. Daar waar we toch onderzoek moeten doen op particulier terrein, benaderen we de komende weken persoonlijk.

Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Joosje Bachman.