Start onderzoeken dijkbekleding

We zijn gestart met verschillende onderzoeken naar de nut en noodzaak van het vervangen van de dijkbekleding. Zo vinden eind maart een aantal ‘grastrekproeven’ plaats waarbij de sterkte van het gras op de dijk wordt getest. Dit draagt bij aan een groter onderzoek naar de sterkte van de dijkbekleding. We onderzoeken of het mogelijk is om het vervangen van de huidige dijkbekleding te voorkomen of beperken.

Waarom? Bij vrijwel alle onderzochte alternatieven voor dijkversterking is het uitgangspunt dat de buitenste laag van de dijk wordt vervangen. Het gaat om de buitenste laag van het binnen- en buitentalud van de dijk. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de dijk niet afkalft in geval van hoog water of langdurige golven. Doel is dat de dijk voldoende sterk (erosiebestendig) wordt tegen de hoge golven of overslaand water bij extreem weer. De huidige grasbekleding van de dijk bevat door zijn zandige ondergrond en ligging veel bijzondere stroomdalflora. Het gaat op veel locaties om planten van de zogenaamde Rode lijstsoorten, waaronder ook bedreigde soorten.

Het aanbrengen van een erosiebestendige laag in de dijk heeft effect op de bijzondere plantensoorten die nu op de dijk groeien. Het is een onderwerp waar het waterschap nu en de komende periode hard mee aan het werk is. Het doel van de onderzoeken is om te voorkomen dat de huidige dijkbekleding moet worden vervangen, of dit zoveel mogelijk te beperken. Het komende jaar voeren we drie onderzoeken uit:

  • We onderzoeken de noodzaak voor het aanbrengen van klei (of ander erosiebestendig materiaal) in de dijk. De sterkte van een dijk is afhankelijk van bepaalde uitgangspunten voor bijvoorbeeld de hoogte en sterkte van golven en de sterkte van het huidige gras op de dijk. Het waterschap kijkt met landelijke experts naar deze uitgangspunten en het effect op de opgave. Het doel is op minder plaatsen erosiebestendig materiaal aan te brengen.
  • Ook kijken we naar de bijdrage van de bijzondere soorten aan de sterkte van het gras op de dijk. De bloemrijke begroeiing van de dijk zorgt voor een meer gevarieerde en diepere doorworteling. Het onderzoek kan er toe leiden dat de oppervlakte waar erosiebestendig materiaal aangebracht moet worden verminderd;
  • Tenslotte onderzoeken we de mogelijkheden voor herstel en/of behoud van bedreigde soorten op de dijk. Dit onderzoek kijkt naar maatregelen die we kunnen nemen om de bijzondere dijkbekleding en de bedreigde plantensoorten daarin, weer te herstellen nadat er erosiebestendig materiaal is aangebracht. Bijvoorbeeld door zaad te oogsten van de huidige bekleding en de juiste manier van beheer.