Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle - Olst

IJsseldijk Zwolle - Olst
Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle-Olst | Nummer 7 | maart 2019

We komen weer naar u toe!

Hans de Jong

Hans de Jong, lid van het dagelijks bestuur: 'In de vorige nieuwsbrief gaf ik al aan dat dit voorjaar het voorstel voor het concept-Voorkeursalternatief bekend wordt. Het concept-Voorkeursalternatief is het resultaat van de Verkenningsfase. Om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen onderzoekt het waterschap sinds 2017 verschillende alternatieven voor dijkversterking'. > Lees verder

Uitnodiging inloopbijeenkomsten

Inloopbijeenkomsten

Vanaf 26 maart is het voorstel voor het concept-Voorkeursalternatief bekend.

We nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst over het concept-voorstel op 9, 11 en 16 april. > Lees verder

Op de IJsseldijk

Dagelijks Bestuur op de IJsseldijk

In januari bezocht het dagelijks bestuur Spoolde, Oldeneel en Herxen. Het bestuur ging op de dijk in gesprek met dijkbewoners en belanghebbenden over de mogelijke impact van het project

We kijken terug op een zinvol bezoek en we bedanken hierbij nogmaals de bewoners voor de gastvrijheid!

Start onderzoeken dijkbekleding

Dijkbekleding

We zijn gestart met verschillende onderzoeken naar de nut en noodzaak van het vervangen van de dijkbekleding. Zo vinden eind maart een aantal ‘grastrekproeven’ plaats waarbij de sterkte van het gras op de dijk wordt getest. Dit draagt bij aan een groter onderzoek naar de sterkte van de dijkbekleding. We onderzoeken of het mogelijk is om het vervangen van de huidige dijkbekleding te voorkomen of beperken. > Lees verder

Dijkdenker(s) aan het woord

Hans en Tinka Reins

Hans en Tinka Reins zijn twee betrokken Dijkdenkers en hebben tijdens de Verkenning hun ideeën en meningen ingebracht. Op 20 maart zijn er provinciale en waterschap verkiezingen. U kunt dan meebeslissen over uw watertoekomst en u kiest een nieuw waterschapsbestuur. Veilige dijken is een van de vele onderwerpen waaraan het waterschap werkt. > Lees verder

Besluitvorming Verkenningsfase

Besluitvorming Voorkeursalternatief dijkversterking

Eind 2019 stelt het bestuur van het waterschap het Voorkeursalternatief (VKA) voor dijkversterking vast. Met dit besluit wordt de Verkenningsfase afgerond. Voorafgaand aan deze besluitvorming kan iedereen reageren op het concept-VKA. Ook vragen we het Omgevingsplatform en de Bestuurlijke Begeleidingsgroep om hun advies. > Lees verder

Grondeigenarenbijeenkomsten

Bijeenkomst grondeigenaren

We organiseren bijeenkomsten om grondeigenaren te informeren over het voorstel voor het concept-VKA. Alle grondeigenaren met een perceel of woning in het ruimtebeslag van één of meerdere van de alternatieven, ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst bij hen in de buurt.

Veldonderzoek

Veldonderzoek

In de planuitwerkingsfase (2020-2020) werken we het ontwerp van de dijk steeds verder uit. In deze fase hebben we meer informatie nodig over de beschermde diersoorten op en rond de dijk. Zo kunnen we in het plan en tijdens de uitvoering op een juiste manier met de aanwezige natuur omgaan. Het waterschap start daarom eind maart met het uitvoeren van ecologisch veldonderzoek. > Lees verder

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Dit project dijkversterking Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Meer informatie? kijk op IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).

U kunt zich hier aan- of afmelden voor de nieuwsbrief