Lopende onderzoeken

Ter voorbereiding op de planuitwerkingsfase zijn we gestart met een aantal onderzoeken. Wanneer deze onderzoeken plaatsvinden op uw perceel, heeft u hierover een bericht ontvangen of ontvangt u deze binnenkort.

We doen onderzoeken naar de opbouw van de grond, maar ook de onderzoeken naar verschillende diersoorten gaat in de komende maanden door.

De grondonderzoeken, hand- en taludboringen en sonderingen met een sondeerauto, geven tot vele meters in de dijk aan hoe de grondopbouw is van de dijk. Dit doen we om meer informatie over de grondopbouw te krijgen, waardoor we een beter ontwerp kunnen maken.

De uiterwaarden worden onderzocht op de aanwezigheid van wintergasten, zoals ganzen die naar Nederland komen om te overwinteren. Daarnaast onderzoeken ecologen de komende tijd mogelijke verblijfplaatsen in woningen en schuren. Tijdens een aantal rondes door het gebied willen de ecologen kijken welke woningen en schuren geschikt zijn als verblijfplaats voor de gierzwaluw, huismus of vleermuis.

Op een later moment wordt onderzocht of er inderdaad nestlocaties zijn in de woning of de schuur. Daarvoor neemt het waterschap dan contact met de betreffende eigenaar op. In het voorjaar is een dergelijk onderzoek ook al uitgevoerd, toen richtte de aandacht zich met name op het verblijf in boomholtes. De aanwezigheid van deze soorten kan invloed hebben op de uitvoeringswijze of op ons ontwerp. Om dit mee te kunnen nemen in de uitwerking van het ontwerp willen we graag weten waar de nestlocaties zich bevinden.