Bent u van plan grondwater te onttrekken of werkzaamheden uit te voeren in de buurt van dijken of wateren? Of heeft u een huis, bedrijf of een stuk grond dat aan een dijk of water ligt? Dan heeft u te maken met regels van het waterschap. Deze regels zijn samengevat in de waterschapsverordening. Ieder waterschap heeft zijn eigen waterschapsverordening.

Welke plicht geldt voor u?

Voor alle activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze watergangen, dijken en te beschermen zones, hebben wij algemene regels vastgesteld. Maar ook grondwateronttrekkingen, het aanleggen van drainage en het dempen en graven van wateren, kunnen onder algemene regels vallen.

Voor activiteiten die onder de algemene regels vallen, geldt in de meeste gevallen een meldplicht. Voor ingrijpende activiteiten, grote grondwateronttrekkingen en activiteiten die niet zijn benoemd in de waterschapsverordening is een vergunning verplicht.

Vergunning aanvragen of melding indienen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het indienen van een melding, maakt u bij voorkeur gebruik van het Omgevingsloket. Heeft u de Vergunningcheck gedaan, dan kunt meteen een vergunning aanvragen of een melding indienen. U hoeft dan niet alle gegevens weer opnieuw in te vullen. Zorg dat u ons alle informatie verstrekt die wij nodig hebben. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller in behandeling nemen.  

Ga naar het Omgevingsloket

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Nadat u een vergunning bij ons heeft aangevraagd, beoordelen wij eerst of uw aanvraag volledig is. Als het nodig is vragen we om aanvullende gegevens. Een vergunning verlenen we meestal via de korte procedure van 8 weken. Lukt dat niet, dan krijgt u eerder bericht.

Doet u een melding, dan krijgt u binnen twee weken bericht. Soms blijkt tijdens de beoordeling van uw melding dat u een andere procedure moet volgen, bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Een onvolledige melding is geen melding, met als gevolg dat uitvoering van de activiteit verboden is.

U bent het niet met ons eens

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap, dan kunt u een bezwaar of een zienswijze indienen. Voor de meeste omgevingsvergunningen geldt de korte procedure. Bent u het niet eens met een besluit dat via de korte procedure tot stand is gekomen, dan kunt u bij het waterschap een bezwaarschrift indienen. Is de uitgebreide procedure van toepassing, dan wordt eerst een ontwerpbesluit opgesteld. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, dan kunt u een zienswijze indienen

Contact

Komt u er niet uit en u wilt liever contact met een vergunningverlener? Stuur dan een e-mail naar: vergunningen@wdodelta.nl of neem telefonisch contact op via 088-2331200. Wilt u liever een vergunningaanvraag of melding per post of e-mail indienen? Gebruik dan één van de onderstaande formulieren. Beantwoord de vragen die van toepassing zijn op de activiteit die u wilt doen en voeg de gevraagde bijlagen toe.

Uw aanvraag van een omgevingsvergunning wordt inhoudelijk door ons beoordeeld en onder andere getoetst aan de Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.