Bent u als belanghebbende of als ingezetene niet eens met een schriftelijk ontwerpbesluit van het bestuur van het waterschap? Dan kunt u hiertegen een zienswijze indienen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het ontwerpbesluit is betrokken. Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

Voorwaarden


U kunt een zienswijze indienen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een ontwerpbesluit genomen die bekend is gemaakt;
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het ontwerpbesluit betrokken of u bent ingezetene van ons beheersgebied. Bij sommige ontwerpbesluiten kunnen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen;
  • U kunt een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit (6 weken). De start en einde van deze termijn is kenbaar gemaakt in de advertentie van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Online indienen


Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen

Per post indienen


Stuur u zienswijze naar:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB Zwolle

Mondeling indienen


Voor uw mondelinge zienswijze kunt u terecht bij de ambtenaar werkzaam bij het waterschap die het dossier in behandeling heeft. Wie dit is, onder welk telefoonnummer en tot wanneer u deze persoon kunt bereiken, is kenbaar gemaakt in de advertentie van de terinzagelegging van het ontwerp-besluit. Het waterschap brengt degene die een zienswijze heeft ingediend op de hoogte van het genomen besluit en van de wijze waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt in dit besluit.

Bekendmakingen


Wij maken alle schriftelijke ontwerpbesluiten en beslissingen digitaal bekend. Op deze pagina vind u een overzicht van alle bekendmakingen.