De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. In deze nieuwsbrief leest u nieuwe ontwikkelingen rondom het project. 

Let op! Afsluiting Stenendijk

Van vrijdag 18 februari tot en met vrijdag 25 februari is de dijk in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. In die week worden voorbereidende onderzoeken op de Stenendijk uitgevoerd. Hiervoor zijn graafwerkzaamheden nodig, waardoor de dijk niet toegankelijk is. We plannen deze werkzaamheden bewust in de voorjaarsvakantie, zodat we het omfietsen voor de scholieren zoveel mogelijk beperken. De omleidingsroute gaat via de Zandvoortweg, Doctor H.A.W. van der Vechtenlaan en Karel Doormanstraat. 

Veilig op de dijk

Veilig werken op en rond de bouwplaats vinden wij erg belangrijk. Daarom zetten wij het werkterrein af met hekken en staan er geregeld verkeersregelaars. Dit doen wij zowel voor uw veiligheid als die van de restaurateurs. Wij vragen hierin om uw begrip en geduld als u het werk passeert. Zo kunnen we met z’n allen de dijk zo veilig mogelijk gebruiken tijdens de werkzaamheden. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Projectplan Waterwet ter inzage

Het Ontwerp Projectplan Waterwet lag tot 7 oktober 2021 ter inzage. Er zijn geen reacties ontvangen. Op 14 december stelde het Algemeen Bestuur van het waterschap het Projectplan Waterwet vast, waarna het op 2 februari door Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel is goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de uitvoeringsfase van de dijkversterking. Het definitieve Projectplan Waterwet ligt vanaf donderdag 10 februari zes weken ter inzage.

Restauratie Stenendijk

De restauratie van de Stenendijk verloopt voorspoedig. Vanwege het zachte winterweer heeft de restauratie bijna niet stilgelegen. De restauratie loopt door tot begin maart. Pieter Breedveld is projectleider voor de uitvoering:  “Vanwege de start van het broedseizoen moeten we de werkzaamheden dan stoppen. Tot die tijd richten we ons op de boven- en binnenzijde van de muur, waarbij we de beschadigde bakstenen vervangen en waar nodig ook het voegwerk. Na afloop van het broedseizoen kan dan rond augustus weer gestart worden met het vervolg van het restauratiewerk. Daarbij richten we ons vooral op de buitenzijde van de muur en de fundering. Deze tweede fase van de restauratie loopt naar verwachting door tot de eerste helft van 2023. Dat is dus grotendeels parallel aan de dijkversterking, die voor de tweede helft van dit jaar gepland staat.”

Historie aan de dijk

Werken aan de Stenendijk betekent ook werken in een historisch interessante en kwetsbare omgeving. Iedere nieuwsbrief belichten we een stukje historie van of langs de Stenendijk. Dit keer over het gemaal Streukelerzijl. 

Verbeteren onderhoudspad Holtenerstraat

In de zomer van 2022 verbetert het waterschap het onderhoudspad tussen de Stenendijk en de sloot achter de Doornstraat 13 t/m 23 en de Holtenerstraat 13 t/m 19. Het pad langs de sloot heeft een sterke helling, waardoor het onveilig is om het onderhoud aan de sloot goed te kunnen uitvoeren. Daarom gaan we de situatie verbeteren. Dat doen we door een minimale hoeveelheid grond weg te graven aan de kant van de dijk en die grond te gebruiken om het aan te vullen aan de kant van de sloot. Zo maken wij het pad aan de slootkant zoveel mogelijk vlak. Ook wordt op twee plekken een dam met een duiker in de sloot gelegd, zodat in de toekomst het onderhoud van de sloot buiten de bebouwing vanaf het weiland uitgevoerd kan worden. Deze werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag. We informeren direct betrokken bewoners vooraf wanneer wij deze werkzaamheden precies gaan uitvoeren.

Vragen? Mail dan naar waterschapszorg@wdodelta.nl