Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater.

Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee. De watersysteemheffing is onder te verdelen in gebouwd, ongebouwd en natuur. Bent u eigenaar van meerdere onroerende zaken, dan kunt u een gecombineerde aanslag ontvangen.

Heffen en innen van waterschapsbelasting

Het heffen en innen van de waterschapsbelasting wordt gedaan door het gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT. Voor kwijtschelding, bezwaarschriften op de belastingaanslag en aanslag watersysteemheffing kunt u dan ook bij hen terecht.

Via www.gblt.nl vindt u een dienstverleningshandvest. In dit handvest staat beschreven wat u van het GBLT kunt verwachten.