Wet openbaarheid bestuur, verzoek

Beschrijving

Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij het van het waterschap.

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang voor burgers tot informatie bij bestuursorganen geregeld. De overheid verspreidt zelf allerlei informatie over beleid, bijvoorbeeld via brochures of websites. Wie meer informatie wil, kan een Wob-verzoek indienen bij het waterschap.

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Wel moet een Wob-verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd.

De overheid moet beoordelen of de gevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt. Die beoordeling gebeurt aan de hand van de gronden die genoemd staan in de Wob. Informatie kan bijvoorbeeld soms niet openbaar worden indien er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan.

Aanpak

U kunt een verzoek om informatie indienen bij het waterschap. U vermeldt bij het verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het document waarover u informatie wenst te ontvangen. U hoeft daarbij niet uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen. Wanneer uw verzoek te algemeen geformuleerd is, krijgt u van het waterschap het verzoek om uw vraag te specificeren.

Het waterschap moet in principe een verzoek inwilligen. Er zijn wel uitzonderingen hierop. Zo moet het waterschap weigeren als bijvoorbeeld privacy in het geding komt of de opsporing van strafbare feiten hierdoor belemmerd wordt.

Voor het kopiëren en versturen van documenten kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap, dan kunt u, voordat het besluit wordt genomen, uw zienswijze daarover indienen.  Dan zou er een link moeten volgen (zoals ook bij bezwaar staat genoemd) hoe je een zienswijze moet indienen.