Samen met Windkr-acht verkent Waterschap Drents Overijsselse Delta de mogelijkheden voor het plaatsen van twee extra windturbines nabij de vier huidige windturbines in het Zuiderzeehavengebied in Kampen.

Het waterschap onderzocht of er een windturbine geplaatst kan worden op het eigen terrein van de rioolwaterzuivering aan de Oslokade 2 in Kampen. Windkr-acht deed hetzelfde, maar dan voor een turbine op de IJssel Delta Terminal aan de Oslokade 9 in Kampen. De windturbine van het waterschap draagt bij aan ons doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Windkr-acht wil met de bouw van de extra turbine zijn bestaande windpark op het industrieterrein Zuiderzeehaven en Haatland uitbreiden.

Vanuit onze ambitie om in 2025 energieneutraal te werken, geeft een windturbine op onze rioolwaterzuivering in Kampen een grote impuls. Het draagt ruim 30 procent bij aan deze doelstelling. De  windturbine zal voor een deel energie opleveren voor onze eigen rioolwaterzuivering. Daarnaast kan het ook energie leveren aan het net. 

De plannen passen goed in het beleid van de gemeente Kampen. De gemeente wil de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie graag vergroten om in 2035 energieneutraal te zijn. Daarvoor zijn enkele gebieden binnen de gemeente aangewezen, waaronder het industrieterrein Zuiderzeehaven. Op verzoek van de gemeente werken het waterschap en Windkr-acht samen aan de plannen.

Omgevingsvergunning

Om de windturbines daadwerkelijk te kunnen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. Uit onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is. Zo zijn er vanuit ecologie, landschap, geluid, slagschaduw, externe veiligheid en (defensie)radar geen bijzonderheden geconstateerd. Ook uit oogpunt van netaansluiting is het project uitvoerbaar. Voor de turbine bij WDODelta is al overeenstemming bereikt met Enexis over aansluiting. Voor de turbine van Windkr-acht wordt nog nader bekeken of gebruik gemaakt kan worden van de bestaande aansluitingen.

Planning

Nog voor de zomer van 2021 gaan de vergunningsaanvragen de deur uit. Het daadwerkelijk bouwen en plaatsen van de windturbines wordt verwacht in 2023-2024.

Meer informatie

Deze foto is een visualisatie van de windmolens op Kampereiland.

visualisatie van hoe het gebied er uit ziet met windmolens