Voor allerlei werkzaamheden die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf krijgt u te maken met regels van de overheid. Als de activiteit die u wilt verrichten niet onder de algemene regels valt, is deze vergunningplichtig volgens de Keur. 

Bij activiteiten die van invloed zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit of het watersysteem, de instandhouding van sloten, kanalen, rivieren, dijken en het grondwater, gelden de regels van het waterschap. Deze regels zijn samengevat in een Keur. Ieder waterschap heeft zijn eigen Keur en eigen Legger-kaarten.

Wanneer bent u vergunningsplichtig?

Volgens de Keur zijn alle activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze watergangen, dijken en de te beschermen zones vergunningsplichtig. Maar ook grote grondwateronttrekkingen, het aanleggen van drainage en het dempen en graven van wateren kunnen vergunningsplichtig zijn.

Voor minder ingrijpende activiteiten hebben wij algemene regels vastgesteld. Hierdoor kan er sprake zijn van vrijstelling of hoeft u deze activiteiten alleen te melden. Meldingen gelden bijvoorbeeld bij kleinere grondwateronttrekkingen, het leggen van kabels en leidingen bij watergangen, het houden van evenementen en meer.

Lees eerst welke activiteiten onder onze Algemene regels(externe link) vallen. Zo voorkomt u dat u een uitgebreid aanvraagformulier watervergunning gaat invullen terwijl een melding voldoende is.

Raadpleeg hier de kaarten(externe link) die bij de Algemene regels horen.

Aanvragen watervergunning

Als de activiteit die u wilt verrichten niet onder de Algemene regels valt, is deze vergunningplichtig volgens de Keur. Voor het aanvragen van een watervergunning kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online (OLO)(externe link).

U kunt het aanvraagformulier watervergunning ook downloaden en per post of per e-mail indienen. In dit formulier hoeft u alleen de vragen te beantwoorden die op de voorgenomen activiteit van toepassing zijn.

Uw aanvraag om een watervergunning wordt inhoudelijk door ons beoordeeld en o.a. getoetst aan de Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta(externe link).