De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. In deze nieuwsbrief leest u nieuwe ontwikkelingen rondom het project en nodigen we u uit voor een digitale informatieavond op 1 juli a.s. 

Voorlopig ontwerp klaar

In onze vorige nieuwsbrief vertelde ontwerpleider Erik Korterink wat er bij het maken van een dijkontwerp komt kijken. Het voorlopig ontwerp (VO) is nu klaar. In het ontwerp is de positie van de damwand in de dijk vastgelegd. Het ontwerp is met bewoners langs de dijk en de gemeente Zwartewaterland besproken. Daaruit volgden nog een paar wijzigingen die zijn verwerkt. Het VO is inmiddels goedgekeurd door het waterschap. Daarmee is er nu groen licht om het bijbehorende (Ontwerp) Projectplan Waterwet ter goedkeuring voor te leggen aan het dagelijks bestuur van WDODelta. Als zij het plan goedkeuren, liggen de stukken in september 2021 voor iedereen ter inzage. Uiteraard ontvangt u voor die tijd meer informatie waar u de stukken kunt inzien en hoe u hierop kan reageren. 

 

En verder

Tegelijk met het maken van het VO, werkte de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) aan het Projectplan Waterwet. Een Projectplan Waterwet is een uitgebreide vergunningaanvraag bij het waterschap. Daarin beschrijft de aanvrager (DAS) wat er gaat gebeuren bij de dijk. Welke werkzaamheden gebeuren er? Wat zijn de effecten voor de waterveiligheid, het milieu en de omgeving? Ook staat in een projectplan hoe eventuele negatieve effecten en omgevingshinder zoveel mogelijk worden voorkomen en hoe daarover gecommuniceerd wordt. Naar verwachting ligt dit plan, samen met het voorlopig ontwerp, in september ter inzage bij de gemeente Zwartewaterland, het waterschap en de provincie Overijssel. Uiteraard kunt u het plan dan ook digitaal inzien op de website van de provincie Overijssel.

Luchtfoto: Stenendijk in Hasselt

Noteer in uw agenda

Op donderdag 1 juli a.s. om 19.30 uur praten DAS en WDODelta u online bij over de dijkversterking Stenendijk. We laten het voorlopig ontwerp zien én vertellen u meer over hoe de damwand in de dijk wordt gedrukt. Ook krijgt u meer informatie over de vergunningenprocedures, de planning en kunt u uw vragen stellen in de chat. U kunt zich alvast aanmelden voor deze online bijeenkomst via dit aanmeldformulier

Restauratie Stenenmuur

De afgelopen periode is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de monumentale Stenenmuur. De muur laat meer schades zien dan verwacht. De voorbereidingen en de duur van de restauratie vragen daardoor meer tijd. De restauratie van de Stenenmuur zal naar verwachting dit najaar starten. Gevolg hiervan is dat een belangrijk deel van de restauratie ook in 2022 uitgevoerd wordt.   

Stenendijk Hasselt