Het oude gemaal Westerveld, nabij de Langenholterdijk 3 in Zwolle, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. Het gemaal ligt in de monding van het riviertje ‘Westerveldse Aa’ en zorgt voor voldoende water in het recreatiegebied Wijde Aa en het stedelijk gebied van de Zwolse wijk Aa-landen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start samen met aannemer Van Heteren halverwege mei met deze klus. Naar verwachting is het werk eind december afgerond.

Afsluiting dijk 

Tijdens de uitvoering van het werk vindt er het nodige transport plaats. Denk hierbij aan het aan- en afvoeren van materieel en materiaal. Vanwege de veiligheid is besloten om de dijk, tussen de Langenholterdijk 3 en de Brinkhoekweg 1, vanaf halverwege mei tot eind december af te sluiten. Wandelaars en fietsers kunnen dan niet over dit stukje dijk. Uiteraard doet het waterschap er alles aan om hinder te beperken en worden maatregelen getroffen om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen. Eventuele verkeersmaatregelen worden met bebording aangegeven.

Gemaal Westerveld: een rijke historie

Rond 1870 werd een stoomgemaal gebouwd bij het sluisje ‘Westerveldse zijl’ om water naar het Zwarte Water te pompen. Deze voorloper is in 1930 vervangen door een elektrisch gemaal. Het huidige gemaal Westerveld stamt uit 1965 en is technisch gezien aan het einde van zijn levensduur. Daarnaast voldoet het gemaal niet aan de eisen van deze tijd. Zo is het bijvoorbeeld in de huidige situatie lastig om veilig het onderhoud uit te kunnen voeren. Daarom is er een nieuw gemaal ontworpen met een knipoog naar de historie en het water.

Het nieuwe gemaal wordt een laag gebouw tussen de dijk en de kolk, en maakt een verwijzing naar de Westerveldse zijl. Dat was ooit een opening in de dijk om het water van de Westerveldse Aa af te voeren. Het uiterlijk van het gemaal krijgt een natuurlijke uitstraling door het gebruik van duurzaam hout en een groen dak. De houten ‘rietkraag’ verbindt het gemaal met de kolk en de dijk. Op de zijgevels maakt de ‘rietkraag’ een golfbeweging die verwijst naar de beweging van water. Deze toepassing geeft het gemaal een duurzaam en natuurlijk karakter dat naadloos past in het landschap. 
Verder komen in het nieuwe gemaal twee pompen waarmee het waterschap sneller water kan afvoeren of inlaten. Dit betekent dat het waterpeil voortdurend kan worden aangepast naar de weersomstandigheden, zodat wateroverlast of droogte kunnen worden beperkt. Ook krijgt het nieuwe gemaal een vispassage, zodat het geen obstakel meer is voor vissen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. 

Stadsdijken Zwolle

De nieuwbouw van gemaal Westerveld ligt in het traject van de dijkversterking ‘Stadsdijken Zwolle’. Er wordt daarom nauw samengewerkt met het dijkversterkingsproject. De planningen zijn zo op elkaar afgestemd dat zodra de nieuwbouw van het gemaal gereed is de dijkversterking start.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 363 gemalen en 1.972 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.