In de toekomst komen droge en warme zomers steeds meer voor, maar ook de kans op wateroverlast door hoosbuien neemt toe. In het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) werken we aan oplossingen en maatregelen om in de toekomst minder last te hebben van droogte. Zorgen voor voldoende zoetwater dus!

Projecten

Voorbeelden van projecten waar maatregelen genomen worden die bijdragen aan waterbeschikbaarheid:

Droogtemaatregelen zijn al decennia lang onderdeel van gebiedsprocessen bij het waterschap.

ZON opgave

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) betreft het anticiperen op (extreem) droge omstandigheden. In 2015 is een bestuursovereenkomst ondertekend tussen het Rijk en mede-overheden in de regio Oost-Nederland over de zoetwatervoorziening. Deze overheden hebben voor de periode 2016 tot 2021 de intentie uitgesproken om een duurzame oplossing na te streven voor het toenemende belang om de beschikbaarheid van zoetwater ‘veilig te stellen’ in het hogere zandgebied. De benadering van ‘water sparen, water aanvoeren, water accepteren’ wordt geïntegreerd in de uitvoeringsprojecten. Het vasthouden (‘sparen’) van water kan leiden tot nattere omstandigheden in de normale beheersituatie en een toename van wateroverlast onder natte omstandigheden. We zoeken samen met bewoners en andere belanghebbenden de juiste balans tussen te nat en te droog.

Uitvoering ZON maatregelen

Het waterschap heeft geen specifieke normen bepaald voor droogteschade. Dit betekent ook dat er geen kwantitatieve opgave is voor ZON. Er wordt binnen de gebiedsprocessen gekeken welke ZON-maatregelen genomen kunnen worden en wordt aangesloten bij de analyse van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Het waterschap heeft echter wel afspraken gemaakt om in de periode 2016-2021 maatregelen uit te voeren. Ons waterschap heeft van het Rijk uit het Deltafonds € 3,6 mln. ZON-subsidie beschikt gekregen; gekoppeld aan de verplichting om in aanvulling hierop € 12 mln. eigen middelen aan ZON maatregelen te besteden. De bestedingen in het kader van ZON zijn verbonden aan een flexibel werkprogramma. De subsidieontvanger mag zelf bepalen waar de verkregen subsidiemiddelen voor worden aangewend, zolang er sprake is van subsidiabele kosten. De verkregen middelen worden volledig besteed aan investeringen. Om de beschikte subsidie optimaal te benutten is het dus van belang voldoende ZON investeringen te realiseren.

Waterbeheerplan

Onze strategie voor voldoende water leest u in het waterbeheerplan.