Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Digitale kaarten


Waterkaarten in beeld

Open data

arcgis_afdruk

Open DataPortaal

Waterschap Drents Overijsselse delta stelt haar data laagdrempelig beschikbaar, hiermee geeft ze invulling aan het open data beleid in Nederland. Waterschap Drents Overijsselse Delta verleent burgers, bedrijven en mede-overheden toegang tot geo-gegevens die voor bedrijfsspecifieke doeleinden zijn ingewonnen door het waterschap. Deze geo-gegevens worden beschikbaar gesteld voor hergebruik en visualisatie. Waterschap Drents Overijsselse Delta vindt het belangrijk dat gegevens die met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, maar die ook extern gebruikt kunnen worden, op een laagdrempelige manier breder beschikbaar worden gesteld dan alleen voor onze eigen doeleinden.

Legger

legger_kaart_2017

Watersysteem 2017

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Leggers

logos_waterschapen_rew_en_wgs

Voorgangers WDODelta

Hier kunt u de Leggers van Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden vinden. In 2016 zijn deze waterschappen gefuseerd en verder gegaan als Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Peilkaarten

peilenkaart

Uw waterpeil?

Op deze kaarten kunt u informatie vinden over het waterpeil bij u in de omgeving.

Het waterpeil is de stand van het water en in Nederland kan dit kunstmatig worden beïnvloedt door bijvoorbeeld gemalen.

Kostentoedeling

kostentoedeling

Op deze kaart kunt u zien waar de zwaartepunten liggen van de investeringen in het watersysteem (de aan- en afvoer van oppervlaktewater) van WDODelta. Waarschijnlijk niet verrassend, zult u zien dat de meeste kosten worden gemaakt in de nabijheid van de rivieren de IJssel en de Vecht. Niet goed zichtbaar is, dat WDODelta ook fors investeert in waterbergingen in Drenthe.

Ons verhaal

dwingelderveld

Wat doet WDODelta en waar? Dit is het verhaal van uw aller gebied en hoe uw waterschap de verbinding legt met water.

Hoogten (AHN)

hoogtekaart

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens.

Van elke vierkante meter in Nederland is bekend wat de hoogte is. Onze medewerkers laten de AHN maken voor het dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer.

Historische kaart

historische_kaart1850

Op deze kaart kunt u zien hoe het water erbij lag vanaf 1850. Wat kan er veel veranderen! En wat is er veel veranderd!

Watererfgoed

luchtfoto_stoomgemaal_veneriete

Op deze kaart kunt u zien waar het historisch erfgoed van WDODelta zich bevindt. Van oude stoomgemalen tot bijzondere sluizen.

Beregeningskalender

beregeningsregimes

Op deze kaart kunt u zien waar bepaalde beregeningsvoorschriften of richtlijnen gelden. Dat kan zijn in verband met de kwetsbaarheid van plant en dier voor de onttrekking van oppervlaktewater aan een bepaald gebied.