Digitale kaarten


Open dataportaal

arcgis_afdruk

Waterschap Drents Overijsselse delta stelt haar data laagdrempelig beschikbaar, hiermee geeft ze invulling aan het open data beleid in Nederland. Waterschap Drents Overijsselse Delta verleent burgers, bedrijven en mede-overheden toegang tot geo-gegevens die voor bedrijfsspecifieke doeleinden zijn ingewonnen door het waterschap. Deze geo-gegevens worden beschikbaar gesteld voor hergebruik en visualisatie. Waterschap Drents Overijsselse Delta vindt het belangrijk dat gegevens die met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, maar die ook extern gebruikt kunnen worden, op een laagdrempelige manier breder beschikbaar worden gesteld dan alleen voor onze eigen doeleinden.

Leggers Watersysteem

legger_kaart_2017

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Legger Waterkeringen

logos_waterschapen_rew_en_wgs

Hier kunt u de Leggers van Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden vinden. In 2016 zijn deze waterschappen gefuseerd en verder gegaan als Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Projecten

projectenkaart_klein

Kaart van projecten binnen het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Ons verhaal

dwingelderveld

Wat doet WDODelta en waar? Dit is het verhaal van uw aller gebied en hoe uw waterschap de verbinding legt met water.

Hoogten (AHN)

hoogtekaart

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens.

Van elke vierkante meter in Nederland is bekend wat de hoogte is. Onze medewerkers laten de AHN maken voor het dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer.

Historische kaart

historische_kaart1850

Op deze kaart kunt u zien hoe het water erbij lag vanaf 1850. Wat kan er veel veranderen! En wat is er veel veranderd!

Historie Waterbeheer Nederland

historie_nederland1

Historie Waterbeheer Nederland

Nederlanders bevinden zich al sinds mensenheugenis in een strijd tegen het water. Al vanaf de eerste bewoning en nog steeds 'sleutelt' men aan het Nederlandse landschap om het zodanig vorm te kunnen geven dat er veilig geleefd kan worden met het water.

Deze interactieve kaart geeft een beeld van de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland

Watererfgoed

luchtfoto_stoomgemaal_veneriete

Op deze kaart kunt u zien waar het historisch erfgoed van WDODelta zich bevindt. Van oude stoomgemalen tot bijzondere sluizen.

Maaikalender

Op deze kaart kunt u zien waar en in welke periode er onderhoud ( en welk soort onderhoud) wij onderhoud plegen aan watergangen.

Download de Maaikalender app:

maaikalender

9DB3D190FD6DC8155EEDBCDEB4942128BE6B

Beregeningskalender

beregeningsregimes

Op deze kaart kunt u zien waar bepaalde beregeningsvoorschriften of richtlijnen gelden. Dat kan zijn in verband met de kwetsbaarheid van plant en dier voor de onttrekking van oppervlaktewater aan een bepaald gebied.

Peilenkaart

peilenkaart

Uw waterpeil?

Op deze kaarten kunt u informatie vinden over het waterpeil bij u in de omgeving.

Het waterpeil is de stand van het water en in Nederland kan dit kunstmatig worden beïnvloedt door bijvoorbeeld gemalen.

Kostentoedeling WDODelta

Waterschappen heffen hun belasting op basis van grondbezit en -gebruik. Hierbij worden verschillende belastingtarieven gehanteerd voor bebouwde grond, agrarisch gebruik, natuur en wegen. Ook wordt er onderscheid gemaakt of de grond binnen- of buitendijks ligt. Om het juiste belastingtarief te bepalen, houdt Waterschap Drents Overijsselse Delta een kaart bij waarin deze categorieën worden weergegeven, deze kaart heet tariefdifferentiatiekaart. Op deze kaart staat dus aangegeven welke gebieden voor de belastingheffing als binnendijks of buitendijks, wegen of natuur worden aangemerkt. Ons belastingkantoor (GBLT) bepaalt of een perceel bebouwd is en dus als zodanig aangeslagen wordt.

Klimaatatlas

Klimaatatlas

Het klimaat in Nederland verandert, ook in Drenthe en Overijssel. Het KNMI verwacht extremere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast en hittestress. Maar op welke plaatsen treedt hittestress op? Waar kunnen we wateroverlast bij extreme buien verwachten en welke wegen zijn dan nog begaanbaar?

Om deze vragen te beantwoorden bracht het waterschap de gevolgen van de klimaatverandering voor het stedelijk gebied 'op stoeptegelniveau' in kaart: de klimaatatlas.

Grondwaterstanden Reevediep

Bij de voorbereiding van de maatregelen voor dit project zijn studies verricht naar de effecten op de grondwaterstanden. De uitkomst was, dat er nauwelijks tot geen nadelige gevolgen zijn. De grondwatermetingen moeten laten zien of deze uitkomst klopt. Mocht u vinden dat u toch schade ondervindt, dat kan u zich wenden tot het Schadeloket Ruimte voor de Rivier