Digitale kaarten


Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Legger Waterkeringen

Hier kunt u de Leggers van Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden vinden. In 2016 zijn deze waterschappen gefuseerd en verder gegaan als Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Klimaatatlas

Het klimaat in Nederland verandert, ook in Drenthe en Overijssel. Het KNMI verwacht extremere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast en hittestress. Maar op welke plaatsen treedt hittestress op? Waar kunnen we wateroverlast bij extreme buien verwachten en welke wegen zijn dan nog begaanbaar?

Om deze vragen te beantwoorden bracht het waterschap de gevolgen van de klimaatverandering voor het stedelijk gebied 'op stoeptegelniveau' in kaart: de klimaatatlas.