Digitale kaarten


Open dataportaal

Gis dataportaal

U krijgt toegang tot geo-gegevens die voor bedrijfsspecifieke doeleinden zijn ingewonnen door het waterschap. Deze geo-gegevens stellen we beschikbaar voor hergebruik en visualisatie.

We vinden het belangrijk dat gegevens die met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, op een laagdrempelige manier breder beschikbaar worden gesteld dan alleen voor onze eigen doeleinden.

Content viewer open data

Content viewer

In het dataportaal kunt u bijvoorbeeld dijkringen, stuwen, (riool) gemalen, invoegen op een kaart. Historische overzichten inbrengen of bekijken hoe het zit met Natura 2000 gebieden.

Waterwerk projecten

Op diverse plekken in ons werkgebied werken we aan een verbetering van de waterhuishouding.

Het waterwerk varieert van een nieuw gemaal aanleggen tot de herinrichting naar een waterberging.

Legger Waterkeringen

Hier kunt u de Leggers van Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden vinden. In 2016 zijn deze waterschappen gefuseerd en verder gegaan als Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Klimaatatlas

Het klimaat in Nederland verandert, ook in Drenthe en Overijssel. Het KNMI verwacht extremere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast en hittestress. Maar op welke plaatsen treedt hittestress op? Waar kunnen we wateroverlast bij extreme buien verwachten en welke wegen zijn dan nog begaanbaar?

Om deze vragen te beantwoorden bracht het waterschap de gevolgen van de klimaatverandering voor het stedelijk gebied 'op stoeptegelniveau' in kaart: de klimaatatlas.

Hoogten (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens.

Van elke vierkante meter in Nederland is bekend wat de hoogte is. Onze medewerkers laten de AHN maken voor het dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer.

Grondwaterstanden Reevediep

Bij de voorbereiding van de maatregelen voor dit project zijn studies verricht naar de effecten op de grondwaterstanden. De uitkomst was, dat er nauwelijks tot geen nadelige gevolgen zijn. De grondwatermetingen moeten laten zien of deze uitkomst klopt. Mocht u vinden dat u toch schade ondervindt, dat kan u zich wenden tot het Schadeloket Ruimte voor de Rivier

Maaikalender

Op deze kaart kunt u zien waar en in welke periode er onderhoud ( en welk soort onderhoud) wij onderhoud plegen aan watergangen.

Download de Maaikalender in uw appstore van uw device.