In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn op 19 december de voorzitter en de leden van de Rekenkamer WDODelta benoemd. De Rekenkamer is onafhankelijk en helpt het algemeen bestuur bij de controlerende taak.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en de uitvoering van het waterschap. Zo krijgt het algemeen bestuur en de belastingbetaler een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en van wat er terechtkomt van genomen besluiten. Doordat de rekenkamer gedurende en na de uitvoering meekijkt, wordt het waterschap in staat gesteld om nog beter te “leren en te verbeteren”.

Hans Kuipers (links) en Magdaléna Ritmeijer-Tichá (midden). Theo de Bruijn was verhinderd. Rechts dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. 

Tot leden van de Rekenkamer WDODelta zijn benoemd, voor de wettelijke termijn van 6 jaar:

  • Dhr. Hans Kuipers (voorzitter)
  • Mevr. Magdaléna Ritmeijer-Tichá (lid)
  • Dhr. Theo de Bruijn (lid)

Hans Kuipers is wethouder in de gemeente Tynaarlo en voormalig gedeputeerde. In zijn functie als gedeputeerde was hij onder andere portefeuillehouder Water. De heer Kuipers zegt ter toelichting op zijn benoeming: “"Ik kijk er naar uit om samen met de andere leden vorm en inhoud te geven aan de nieuw ingestelde Rekenkamer in ons waterschap".
Magdaléna Ritmeijer-Tichá is jurist bij de provincie Overijssel en lid van de Rekenkamer Zwolle. Mevr. Ritmeijer zegt, gevraagd naar haar motivatie om lid te worden van de Rekenkamer WDODelta, dat ze met enthousiasme haar kennis van het waterrecht, de waterwereld en haar belangstelling voor het rekenkamerwerk wil inzetten. “Ik hoop als lid van de rekenkamer bij te dragen aan een goede verbinding tussen overheden op het gebied van water”. Theo de Bruijn is partner bij IAA-architecten en lector duurzaamheid aan de Saxion Hogeschool. Ook is hij lid van de Innovatieraad van Waterschap Vechtstromen. De heer de Bruijn is van mening dat de veelheid aan opgaven van waterschappen een zorgvuldige afweging van prioriteiten en inzet van middelen vraagt. De Rekenkamer kan daarin een belangrijke rol spelen. Hij hoopt dat hij met zijn onderzoekservaring hierin een zinvolle rol kan spelen.

Werkwijze rekenkamer

De Rekenkamer bepaalt zelfstandig waar zij onderzoek naar wil doen en hoe dit wordt uitgevoerd. Zij heeft een eigen onderzoeksbudget. Onderzoeksrapporten die onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamer tot stand komen, worden aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur kan de onderzoeksresultaten, de conclusies en aanbevelingen gebruiken om het werk van het waterschap te verbeteren.

Waterschappen, provincies en gemeenten hebben de wettelijke plicht om met ingang van 1 januari 2024 een Rekenkamer te hebben, die bestaat uit externe leden. In de vergadering van 18 juli 2023 heeft het algemeen bestuur besloten over de instelling van een Rekenkamer.